11 Tcu 140/2011
Datum rozhodnutí: 27.09.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 140/2011-33

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska o povolení průvozu V. L. , a rozhodl v neveřejném zasedání dne 27. září 2011 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby V. L. , státního občana Rumunska, územím České republiky ze Švédského království do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen rozhodnutím Soudu v Hunedoara, Rumunsko, ze dne 29. ledna 2009, č. 20, sp. zn. 3257/243/2008.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :
Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 21. září 2011 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu rumunského státního občana V. L. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného ze Švédského království do Rumunska na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 14. dubna 2009 Soudem v Hunedoara, Rumunsko, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a tří měsíců, uloženého mu rozhodnutím Soudu v Hunedoara, Rumunsko, ze dne 29. ledna 2009, č. 20, sp. zn. 3257/243/2008, pro trestný čin padělání úředních dokumentů a obchodování s nimi podle čl. 26 ve spojení s čl. 288 odst. 1 trestního zákona Rumunska. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s přistáním na území České republiky.

Uvedené trestné činnosti se měl odsouzený dopustit tím, že v průběhu září až prosince roku 2006 v H., Rumunsko, opatřil jinak odsouzenému A. O. A., který nebyl vlastníkem řidičského oprávnění, neboť u řidičských zkoušek, které absolvoval, nezískal dostatečný počet bodů, za částku ve výši 1 000,- EUR, později navýšenou o dalších 200,- EUR, falešný řidičský průkaz.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Švédského království do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku, tak Nejvyšší soud České republiky předmětné žádosti vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. září 2011


Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík