11 Tcu 14/2011
Datum rozhodnutí: 29.03.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 14/2011-9

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 29. března 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. M. rozsudkem Obvodního soudu Drážďany, Spolková republika Německo, ze dne 7. 11. 2008, sp. zn. 202 Ls 319 Js 037582/08, který nabyl právní moci dne 24. 2. 2009, a to pro trestný čin krádeže podle §§ 242 odst. 1, 243 odst. 1 věta 1 č. 1, 25 odst. 2 německého trestního zákoníku, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodního soudu Drážďany ze dne 7. 11. 2008 byl J. M. uznán vinným trestným činem krádeže ve čtyřech případech a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců.
Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodního soudu Drážďany tím, že společně se spoluobviněným Z. v době, kterou již nelze naprosto přesně zjistit, ale někdy mezi 14. 8. 2008, 18.00 hod. a 15. 8. 2008, 3.00 hod. vnikli do v následujícím textu uvedených motorových vozidel a odcizili tam následně jmenované předměty, které hodlali použít pro vlastní prospěch. Odcizená autorádia měla hodnotu asi 100 .

1. V Drážďanech 01159, v B., vnikli do odstaveného osobního vozu VW Golf, poškozeného B. a to rozlomením zámku na dveřích spolujezdce. Z vozidla odcizili autorádio zn. Clatronic typ AR 735 CD MP3 s vloženým CD a autorádio Sony model XR C7200R.
2. V Drážďanech 01159, v B., vnikli obžalovaní do odstaveného vozu Škoda Felicia, poškozeného B. Do vozu vnikli vypáčením zadního pravého skla vozu. Z tohoto vozidla obžalovaní odcizili autorádio Sony CDX-M 700R.
3. V Drážďanech 01159, na C. se obžalovaní vloupali do odstaveného osobního vozu VW Golf, poškozeného S. a to rozlomením zámku na dveřích spolujezdce. Z tohoto vozidla odcizili autorádio Kenwood KE 118T0301775 s CD.
4. V Drážďanech 01159, v ulici D., vnikli do osobního vozu WV Polo, poškozené J. a to tak, že poškodili zámek dveří. Z vozidla odcizili autorádio JVC 177X0188. Obžalovaný M. měl v úmyslu ukradené věci v České republice prodat a výtěžek z prodeje si ponechat. Spoluobviněný Z. měl dle dohody z výtěžku obdržet 5.000 Kč (cca 250 ). Obžalovaný M. předpokládal, že by při prodeji mohl získat o něco více než dvojnásobek této hodnoty.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 31. 1. 2011, pod č. j. 817/2009 MOT T/8, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený J. M. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně především vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. března 2011
Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch