11 Tcu 14/2010
Datum rozhodnutí: 24.02.2010
Dotčené předpisy:
11 Tcu 14/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávaného L. A. , a rozhodl v neveřejném zasedání dne 24. února 2010 podle § 422 tr. ř.

t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného L. A. , státního občana Rumunska, územím České republiky ze Slovinska do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání čtyř let uloženého mu trestním rozsudkem č. 39 Vrchního soudu v Iasi ze dne 25. 1. 2007, sp. zn. 5670/2006, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 47/2007 vydaného Vrchním soudem Iasi dne 1. 10. 2007 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 23. 2. 2010.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 23. 2. 2010 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu L. A. , státního občana Rumunska, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 47/2007 vydaného Vrchním soudem Iasi dne 1. 10. 2007 ze Slovinska k výkonu trestu v trvání čtyř let v Rumunsku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Trestné činnosti se předávaný L. A. dopustil tím, že koncem října v nočních hodinách, se sešel s G. S. a rozhodli se ukrást telefonní kabel. Vydali se do lesa ve vesnici M. do oblasti, která se nazývá společná , kde vedla telefonní síť. L. A. vzal s sebou sekeru a rukavice. Přišel k telefonní síti, vylezl na stožár a pomocí sekery utnul telefonní kabel s tím, že oba uvedení jej pak zabalili a schovali v lese. Následující noci oba vzali kabel z místa, kam ho předešlou noc uložili, a v igelitové tašce ho přenesli na dvůr svědka C. T. , u něhož byl G. S. na návštěvě.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovinska do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného L. A. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. února 2010

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch