11 Tcu 14/2009
Datum rozhodnutí: 01.04.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 14/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 1. dubna 2009 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky B. Š. rozsudkem Trestního soudu č. 5 v Murcii, Španělské království, ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 25/07, ve spojení s rozsudkem Provinčního soudu v Murcii, Španělské království, ze dne 21. 6. 2007, sp. zn. 27/2007, pro trestný čin útoku na veřejného činitele podle čl. 550, čl. 551 bod 1 odst. 2, trestního zákona Španělského království, k trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roků.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Trestního soudu č. 5 v Murcii, Španělské království, jenž nabyl právní moci ve spojení s rozsudkem Provinčního soudu v Murcii, Španělské království, byl B. Š. uznán vinným trestným činem útoku na veřejného činitele podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Španělského království a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou roků.

Podle zjištění cizozemského soudu se odsouzený dopustil trestné činnosti v podstatě tak, že dne 16. února 2007, ve 20.15 hod. ve čtvrti B. d. C., M., Španělské království, poté, co byl vyzván, aby se legitimoval, napadl příslušníky místní policie, a to tak, že proti nim poštval svého psa, strkal do nich, kopal je a opakovaně na ně plivl.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše označeného odsouzení španělského soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je státním občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin útoku na veřejného činitele podle § 155 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený B. Š. se dopustil trestné činnosti směřující proti nerušenému výkonu pravomoci veřejného činitele, přičemž v minulosti byl za obdobný trestný čin již pravomocně odsouzen. Nelze přehlédnout ani to, že ke spáchání činu použil zbraň (proti příslušníkovi policie poštval svého psa). Proto lze jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již poměrně citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. dubna 2009

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík