11 Tcu 139/2012
Datum rozhodnutí: 09.10.2012
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 139/2012-18

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 9. října 2012 v neveřejném zasedání žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávaného M. K. , přes území České republiky ze Švédského království do Rumunské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 3 (tří) let, a v souladu s ust. § 422 odst. 1 tr. řádu rozhodl t a k t o :

I. P o v o l u j e s e p r ů v o z předávaného M. K. přes území České republiky, ze Švédského království do Rumunské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 3 (tří) let, který mu byl uložen odsuzujícím rozsudkem č. 1375 ze dne 13. 7. 2007 vydaného ve věci sp. zn. 4833/2007 Soudním dvorem v Aradu.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena v e v a z b ě .

O d ů v o d n ě n í :


Ministerstvo spravedlnosti Rumunské republiky žádostí č. 95128/SM/2012 ze dne 4. 10. 2012 požádalo Nejvyšší soud ČR (v souladu s čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech při předávání mezi členskými státy) o povolení průvozu rumunského státního občana přes území České republiky. Průvoz je plánován na 12. 10. 2012 v rámci předání jmenovaného ze Švédského království do Rumunska, s plánovaným mezipřistáním v P.

Rumunská strana doložila svou žádost kopií Evropského zatýkacího rozkazu ze dne 21. ledna 2008, který byl vydán Soudním dvorem v Aradu (a který souvisí s rozkazem č. 1673/2010 ze dne 16. 7. 2007 vydaným tamtéž k výkonu trestu). Evropský zatýkací rozkaz byl vydán na základě odsuzujícího rozsudku č. 1375 ze dne 13. 7. 2007, vydaného ve věci sp. zn. 4833/2007 Soudním dvorem v Aradu.

Z něho vyplývá, že odsouzený M. K. se dne 6. 4. 2007 pokusil nelegálně překročit státní hranici tím, že se na hraničním přechodu N. prokázal doklady, které odcizil svému známému. Tím se dopustil celkem tří sbíhajících se trestných činů - trestného činu krádeže identity , trestného činu nelegálního překročení státní hranice a trestného činu krádeže za okolností zvlášť přitěžujících. Za prvně jmenovaný trestný čin byl podle čl. 293 odst. 1 rumunského trestního zákona odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku. Za trestný čin nelegálního překročení státní hranice, spáchaného ve stadiu pokusu, byl podle čl. 20 rumunského trestního zákona ve spojení s čl. 70 odst. 1 Vládního nouzového zařízení č. 105/2001 odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 10 (deseti) měsíců. Za trestný čin krádeže, s okolnostmi zvlášť přitěžujícími, byl podle čl. 208, odst. 1 čl. 209 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. b) rumunského trestního zákona odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) let. Za všechny tyto sbíhající se trestné činy byl M. K. odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v celkové délce 3 (tří) let.

Na základě předložené žádosti rumunské strany i doložené kopie Evropského zatýkacího rozkazu z 21. 1. 2008 vydaného Soudním dvorem v Aradu, Nejvyšší soud konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu, předpokládané ust. § 422 odst. 1 tr. řádu jsou splněny, a proto průvoz předávané osoby povolil.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. října 2012

Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman