11 Tcu 138/2011
Datum rozhodnutí: 24.08.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 138/2011 - 25

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Republiky Slovinsko o povolení průvozu M. G. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 24. srpna 2011 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby M. G. územím České republiky z Litevské republiky do Republiky Slovinsko, pro účely trestního stíhání pro trestný čin krádeže podle čl. 205/II. trestního zákona Republiky Slovinsko.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :


Obvodový soud v Mariboru, Republika Slovinsko, požádal dne 22. srpna 2011 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu rumunského státního občana M. G. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Litevské republiky do Republiky Slovinsko na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 18. října 2010 Obvodovým soudem v Mariboru, Republika Slovinsko, k trestnímu stíhání pro trestný čin krádeže podle čl. 205/II. trestního zákona Republiky Slovinsko, za který předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody v trvání pěti let, a to dne 25. srpna 2011 leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Předávaný se měl trestné činnosti dopustit v podstatě tím, že se dne 9. října 2009, v 16.00 hod, v bytě poškozeného V. O., na adrese K. c., Maribor, Republika Slovinsko, zmocnil finanční hotovosti celkem ve výši 60 000,- EUR.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Litevské republiky do Republiky Slovinsko za účelem trestního stíhání v Republice Slovinsko. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného M. G. územím České republiky pro účely jeho trestního stíhání v Republice Slovinsko, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Republiky Slovinsko vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. srpna 2011

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík