11 Tcu 137/2011
Datum rozhodnutí: 19.08.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 137/2011-21

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 19. srpna 2011 v neveřejném zasedání žádost Státního zastupitelství Zwolle-Lelystad, Nizozemské království, o povolení průvozu předávaného F. D. přes území České republiky z Bulharské republiky do Nizozemského království, za účelem výkonu trestu odnětí svobody, v souladu s ust. § 422 odst. 1 tr. řádu t a k t o :


I. P o v o l u j e s e p r ů v o z předávaného F. D. přes území České republiky z Bulharské republiky do Nizozemského království, k výkonu zbývající části trestu odnětí svobody v délce 150 (stopadesáti) dnů.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena v e v a z b ě .

O d ů v o d n ě n í :


Státní zastupitelství Zolle-Lelystad, Nizozemské království, požádalo na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech při předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu tureckého státního občana F. D. přes území České republiky. Průvoz se uskuteční v rámci předání jmenovaného z Bulharské republiky do Nizozemského království, s mezipřistáním v P. dne 22. 8. 2011, za účelem výkonu zbytku trestu odnětí svobody v délce 150 (stopadesáti) dnů.

Nizozemská strana doložila tuto žádost kopií Evropského zatýkacího rozkazu č. 03/610098-06 ze dne 2. 3. 2010, který byl vydán Státním zastupitelstvím Zwolle-Lelystad na základě rozsudku Soudu v Maastrichtu ze dne 28. 11. 2006, sp. zn. 03/610098-06. Z něho vyplývá, že jmenovaný byl odsouzen za spáchání trestného činu napomáhání při nedovoleném překročení státní hranice a při nedovoleném pobytu podle čl. 197a nizozemského trestního zákoníku, přičemž byl odsouzen k 9-ti měsícům odnětí svobody, z nichž ke 4 měsícům podmíněně na 2 roky.

Tohoto trestného činu se předávaný jako spolupachatel dopustil tím, že dne 11. 12. 2005 jmenovaný ve svém vozidle úmyslně převezl z Německa do Nizozemí osobu, která nebyla držitelem platných dokladů.

Na základě předložené žádosti a Evropského zatýkacího rozkazu č. 03/610098-06 ze dne 2. 3. 2010, který byl vydán Státním zastupitelstvím Zwolle-Lelystad na základě rozsudku Soudu v Maastrichtu ze dne 28. 11. 2006, sp. zn. 03/610098-06 Nejvyšší soud
konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu, předpokládané ust. § 422 odst. 1 tr. řádu jsou splněny, a proto průvoz předávané osoby povolil. Podle výpisu z centrální evidence osob předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. srpna 2011

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík