11 Tcu 135/2015
Datum rozhodnutí: 20.01.2016
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 135/2015 -248

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 20. ledna 2016 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky P. H., podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení P. H. rozsudkem soudu pro předběžné řízení v Benátkách ze dne 7. 12. 2012 ve znění rozsudku Odvolacího porotního soudu v Benátkách ze dne 21. 2. 2014, sp. zn. 21/2013, kterým byl uznán vinným ze spáchání závažných trestných činů uvedených v rozsudku podle čl. 61, č. 2, čl. 81, čl. 110, čl. 112, čl. 416 bis, čl. 628 odst. 3, č. 1, 3, čl. 629 odst. 2, čl. 644 odst. 1, odst. 5, č. 1-3 italského tr. zákoníku, čl. 7 vládního nařízení č. 152/1991, čl. 12 odst. 2 zákona č. 895/67, čl. 9, 10, 12 zákona č. 497/74, čl. 23 odst. 4 zákona č. 110/75, za které mu byl uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 5 (pěti) let a 20 (dvaceti) dní, hledí jako na odsouzení soudem České republiky .

Odůvodnění:
Rozsudkem soudu pro předběžné řízení v Benátkách ze dne 7. 12. 2012 ve znění rozsudku Odvolacího porotního soudu v Benátkách ze dne 21. 2. 2014, sp. zn. 21/2013, který nabyl právní moci dne 8. 7. 2014, byl P. H. uznán vinným ze spáchání závažných trestných činů uvedených v rozsudku a následně odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 5 (pěti) let a 20 (dvaceti) dní.

Podle skutkových zjištění byl obviněný P. H. (společně s dalšími 25 stíhanými spolupachateli) v časovém rozmezí od konce r. 2009 do března 2011 součástí zločineckého spolku typu mafie (jako součást tzv. klanu C. ), ve kterém se spolu s ostatními členy tohoto zločineckého spolku, výraznou měrou a opakovaně podílel na páchání níže uvedených trestných činů lichvy, vydírání, držení a nošení zbraně, poškozování osob i věcí, únos osoby, zneužívání finančních činností, padělání osobních dokladů, podvodného vlastnictví a zastupování společnosti, jakož i jednání pro získání kontroly nad finančními činnostmi, koncesemi, autorizací, pro uskutečnění neoprávněných výhod a zisků a pro financování osob zadržených, v okresu B. a některých dalších přilehlých okresech a také na území K. a na S.. Podrobný rozpis všech skutků, na kterých se podílel obv. H. (popsaných pod body A, C 10, C 11, C 18, C 30, C 31, C 36, D 10, D 18, D 27, E) obsahují rozsudky soudů I. a II. stupně.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-45/2015-MOT-T/7 ze dne 4. 12. 2015 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 11. 12. 2015. Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený P. H. je občan České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle právních předpisů České republiky (trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 tr. zákoníku, trestný čin zbavení osobní svobody podle § 170 tr. zákoníku, trestný čin vydírání podle § 175 tr. zákoníku, trestný čin poškození cizích práv podle § 181 tr. zákoníku, trestný čin podvodu podle § 209 tr. zákoníku, trestný čin lichvy podle § 218 tr. zákoníku, trestný čin poškození cizí věci podle § 228 tr. zákoníku, trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 tr. zákoníku, trestný čin nedovoleného ozbrojování podle § 279 tr. zákoníku, trestný čin padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 tr. zákoníku). Závažnost jednání obviněného spočívá v opakované, dlouhodobé a mimořádně nebezpečné trestné činnosti páchané v rámci organizované zločinecké skupiny. S tím proto koresponduje druh i výměra uloženého trestu odnětí svobody, který je zcela ve shodě s českou právní úpravou.

Protože jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení P. H. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 20. ledna 2016

JUDr. Stanislav Rizman
předseda senátu