11 Tcu 135/2011
Datum rozhodnutí: 24.08.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 135/2011-19

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávaného jménem V.-F. Ş. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 24. srpna 2011 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného jménem V.-F. Ş. územím České republiky ze Slovinska do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání dvou let uloženého mu trestním rozsudkem č. 2404 Obvodního soudu pro Bukurešť 4 ze dne 29. 11. 2010, který nabyl právní moci dne 4. 1. 2011, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 3 vydaného Obvodním soudem pro Bukurešť 4 dne 29. 3. 2011 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 18. 8. 2011.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.


O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 18. 8. 2011 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu předávaného jménem V.-F. Ş., státního občana Rumunska, územím České republiky.
Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 3 vydaného Obvodním soudem pro Bukurešť 4 dne 29. 3. 2011 ze Slovinska k výkonu trestu v trvání dvou let v Rumunsku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v P.
Trestné činnosti se předávaný V.-F. Ş. dopustil tím, že se v noci ze dne 14. na 15. 12. 2006 spolu s dalšími třemi osobami vloupal do obchodu s potravinami v Bukurešti, Sos. Giurgiului č. 131, sektor 4, ze kterého odcizil různé potraviny, cigarety a telefonní karty.
Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovinska do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.
Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. srpna 2011
Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch