11 Tcu 135/2003
Datum rozhodnutí: 11.07.2003
Dotčené předpisy:
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 11. července 2003 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky Z. Z., rozsudkem Zemského soudu v Regensburgu, Spolková republika Německo, ze dne 10. 4. 2001, sp. zn. 1 KLs 141 Js 8621/2000, a to pro trestný čin převádění cizinců ve třech případech podle § 92a odst. 1 č. 2, odst. 2 č. 2, § 92 odst. 1 č. 1, 6, § 3 odst. 1, § 58 odst. 1 cizineckého zákona, § 53 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k celkovému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a devíti měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Zemského soudu v Regensburgu, Spolková republika Německo, ze dne 10. 4. 2001, sp. zn. 1 KLs 141 Js 8621/2000, jenž nabyl právní moci téhož dne, byl Z. Z. uznán vinným trestným činem převádění cizinců ve třech případech podle § 92a odst. 1 č. 2, odst. 2 č. 2, § 92 odst. 1 č. 1, 6, § 3 odst. 1, § 58 odst. 1 cizineckého zákona, § 53 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo. Uvedeného trestného činu se podle zjištění soudu dopustil tím, že jako člen mezinárodně operující převaděčské organizace, která převáděla cizí státní příslušníky z České republiky na území Spolkové republiky Německo, vyhledával možné přechody hranice v oblasti zelené hranice a osoby, které měly zájem o převedení a převáděl je jako tzv. pěší převaděč na německé území, kde je předával již čekajícím řidičům k další přepravě do vnitrozemí. Konkrétně převedl přes zelenou hranici na německé území k již čekajícím dodávkám v oblasti F. i. W. dne 23. 11. 1999 21 a dne 6. 1. 2000 23 srilanskýcch státních příslušníků a v oblasti K. dne 16. 6. 2000 okolo 8.00 hod. 21 srilanských státních příslušníků. Jednal přitom s vědomím, že převáděné osoby nedisponují doklady potřebnými pro vstup a pobyt na území Spolkové republiky Německo. Pro tento trestný čin byl odsouzen k celkovému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a devíti měsíců.

Dne 8. 7. 2003 pod sp. zn. 2335/2002-MO-M podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud ČR. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud ČR na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovoleného překročení státní hranice podle § 171a tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. Z. Z. se opakovaně podílel na organizované ilegální přepravě velkého počtu cizinců přes státní hranici na území jiného státu. Jedná se o nebezpečnou a v současnosti také velmi rozšířenou trestnou činnost, která zároveň poškozuje i zájmy České republiky. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. července 2003

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch