11 Tcu 134/2015
Datum rozhodnutí: 16.12.2015
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 134/2015-17

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 16. prosince 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky, J. H. , rozsudkem Obvodového soudu Lübeck, Spolková republika Německo, ze dne 22. 10. 2014, sp. zn. 713 Js 26489/14 - 93 Ls 18/14, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Obvodového soudu Lübeck, Spolková republika Německo, ze dne 22. 10. 2014, sp. zn. 713 Js 26489/14 - 93 Ls 18/14, který nabyl právní moci dne 30. 10. 2014, byl J. H. uznán vinným trestným činem nedovoleného dovozu omamných a psychotropních látek v množství větším než malém v souběhu s trestným činem napomáhání k nedovolenému obchodování s omamnými a psychotropními látkami v množství větším než malém, podle zákona o omamných a psychotropních látkách a německého trestního zákona a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roků a 6 (šesti) měsíců.

Podle skutkových zjištění Obvodového soudu Lübeck se J. H. dopustil trestné činnosti v podstatě tím, že dne 23. 6. 2014 v B. , převzal od blíže nezjištěných objednavatelů kufr, v němž se nacházelo celkem 4.928,9 gramů marihuany, která při obsahu účinné látky 6,3 % obsahovala celkem 310,5 gramů účinné látky tetrahydrocannabinolu (THC). Tuto omamnou látku měl vyvézt z České republiky a převézt do G. (Švédské království), kde měla být, což mu bylo známo, dále obchodována. Dne 24. 6. 2014 kolem 02.30 hod. však při kontrole autobusu firmy Bohemian v H. , v němž do G. cestoval, byla u něj marihuana nalezena a zajištěna.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený J. H. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený J. H. se podílel na dovozu omamné látky (marihuany), když tuto jako kurýr bez povolení pašoval a držel s vědomím, že je určena k další distribuci. Dopustil se tak trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána i mezinárodními úmluvami. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je dále zvyšována zejména množstvím nalezené drogy (téměř 5 kg marihuany). Z opisu z evidence Rejstříku trestů rovněž vyplývá, že v České republice byl v minulosti již odsouzen pro úmyslnou trestnou činnost. Pokud jde o druh uloženého trestu, odsouzenému byl uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení J. H. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. prosince 2015
JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu