11 Tcu 132/2015
Datum rozhodnutí: 20.01.2016
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 132/2015 -15

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 20. ledna 2016 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky M. B., podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení M. B. rozsudkem Obvodního soudu Hof ze dne 15. 12. 2014, sp. zn. 7 Ls 33 Js 5610/14, kterým byl uznán vinným ze spáchání trestného činu nedovoleného dovozu omamných a psychotropních látek v množství větším než malém v souběhu s nedovoleným obchodováním s omamnými a psychotropními látkami v množství větším než malém podle § 1 odst. 1, § 3 odst. 1, § 29a odst. 1 čís. 2, § 30 odst. 1 čís. 4 zákona o omamných a psychotropních látkách (BtMG) a podle § 52, § 53, § 73a německého tr. zákoníku, za které mu byl uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let a 10 (deseti) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky .
Odůvodnění:

Rozsudkem Obvodního soudu Hof ze dne 15. 12. 2014, sp. zn. 7 Ls 33 Js 5610/14, který nabyl právní moci téhož dne, byl M. B. uznán vinným ze spáchání trestného činu nedovoleného dovozu omamných a psychotropních látek v množství větším než malém v souběhu s nedovoleným obchodováním s omamnými a psychotropními látkami v množství větším než malém a následně odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let a 10 (deseti) měsíců.

Podle skutkových zjištění byl M. B. odsouzen za spáchání níže uvedených skutků.

I. V období mezi 1. 1. 2014 a 13. 5. 2014 dopravil obviněný ve dvou případech po cca 20 g metamfetaminu s obsahem účinné látky 60 % metamfetaminové báze, který obviněnému předal odděleně stíhaný M., a který obviněný následně předal odděleně stíhanému B. v M.. Za tento dovoz metamfetaminu získal obviněný celkem 800,-EUR.

II. Dne 14. 5.2014 převezl obviněný 19 g metamfetaminu s obsahem účinné látky 78,9 % metamfetaminové báze od odděleně stíhaného E. z Č. r., který poté převezl do bytu odděleně stíhaného B. v M., který měl tuto látku následně prodat.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-206/2015-MOT-T/12 ze dne 9. 12. 2015 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 11. 12. 2015. Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený M. B. je občan České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Závažnost předmětné trestné činnosti spočívá v tom, že se obviněný dopustil nedovoleného obchodování s metamfetaminem ve větším rozsahu cca 59 g, přičemž touto trestnou činností obviněný získal majetkový prospěch v hodnotě nejméně 800,- EUR. S tím koresponduje druh i výměra uloženého trestu odnětí svobody, který je zcela ve shodě s českou právní úpravou.

Protože jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení M. B. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 20. ledna 2016


JUDr. Stanislav Rizman
předseda senátu