11 Tcu 131/2015
Datum rozhodnutí: 07.01.2016
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 131/2015

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud projednal dne 7. ledna 2016 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky J. P. , rozsudkem Obvodového soudu Bayreuth, Spolková republika Německo, ze dne 1. 7. 2014, sp. zn. 1 Ls 260 Js 2077/14, hledí jako na odsouzení soudem České republiky .

Odůvodnění:

Rozsudkem Obvodového soudu Bayreuth, Spolková republika Německo, ze dne 1. 7. 2014, sp. zn. 1 Ls 260 Js 2077/14, který nabyl právní moci dne 9. 7. 2014, byl J. P. uznán vinným trestným činem krádeže ve více případech, v jednom případě v souběhu s poškozením cizí věci, podle německého trestního zákona, a odsouzen k nepodmíněnému úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roků a 3 (tří) měsíců.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se J. P. dopustil trestné činnosti v podstatě tím, že dne 23. 2. 2014 v době od 12.25 hod. do 13.25 hod. vypáčil v převlékacích kabinkách termálních lázní O., M., část obce O., A. d. T., uzamykatelnou skříňku, z níž odcizil ke škodě poškozeného U. W. náramkové hodinky zn. Le Mans, peněženku s hotovostí 53,- euro, mobilní telefon zn. Apple iPhone 5 včetně ochranného pouzdra, svazek klíčů, taštičku s klíčem k osobnímu vozidlu Porsche, taštičku s řidičským průkazem a různými kartami, a ke škodě B. W. průhledné pouzdro s osobním průkazem a bankovkou ve výši 50,- euro, jakož i náramkové hodinky zn. Hugo Boss, vše v celkové hodnotě 1.500,- euro. Vypáčením uzamykatelné skříňky vznikla termálním lázním O. škoda ve výši 100,- euro. Následně odsouzený za použití originálních klíčů k osobnímu vozidlu Porsche, poškozeného U. W., které mu předtím odcizil, auto nastartoval a hodlal s ním odjet do Č. r. v úmyslu je zde včetně věcí v něm se nacházejících (mobilního telefonu Apple iPhone 5S včetně ochranného pouzdra, klíčů k vozidlu, brýlí a slunečních brýlí poškozené B. W.) se ziskem prodat, což se mu však nepodařilo, neboť byl ještě před státní hranicí zastaven policejní hlídkou. Celková zjištěná škoda způsobená krádeží činí kolem 61.000,- euro.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený J. P. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestného činu krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený J. P. se dopustil jednání, kterým byla způsobena značná škoda na cizím majetku. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována též způsobem jejího provedení. Z opisu z evidence Rejstříku trestů rovněž vyplynulo, že v minulosti byl odsouzen pro majetkovou trestnou činnost spáchanou v České republice. Pokud jde o druh uloženého trestu, odsouzenému byl uložen již citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení J. P. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. ledna 2016

JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu