11 Tcu 13/2008
Datum rozhodnutí: 20.03.2008
Dotčené předpisy:
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska o povolení průvozu předávaného C. D. roz. B., státního občana Rumunska, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 20. března 2008 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného C. D., roz. B., státního občana Rumunska, územím České republiky do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání jednoho roku a šesti měsíců uloženého mu rozsudkem č. 134 Soudu v Caras Severin ze dne 26. 6. 2005, sp. zn. 5596/P/2004, který nabyl právní moci ve spojení s rozhodnutím č. 722 Vrchního kasačního soudního dvora ze dne 8. 2. 2007.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska dne 19. 3. 2008, pod č. j. 83645/2007/CM, požádalo na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu C. D., roz. B., státního občana Rumunska, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného ze Spolkové republiky Německo k výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání jednoho roku a šesti měsíců uloženého mu rozsudkem č. 134 Soudu v Caras Severin ze dne 26. 6. 2005, sp. zn. 5596/P/2004, který nabyl právní moci ve spojení s rozhodnutím č. 722 Vrchního kasačního soudního dvora ze dne 8. 2. 2007, leteckou cestou s mezipřistáním v P.

Předávaný byl shora uvedenými rozhodnutími rumunských soudů pravomocně odsouzen pro trestné činy účasti na zločinném spolčení a padělání měny, včetně eura, podle § 7 odst. 1 zákona č. 39/2003 s odkazem na ustanovení § 288 odst. 1, § 282, § 79 písm. a), b) a § 79 trestního zákoníku Rumunska.

Uvedené trestné činnosti se předávaný C. D. dopustil podle zjištění rumunských soudů tím, že jako člen organizované skupiny a za účelem finančního zisku, od ledna do července 2004 padělal a udával americké bankovky a úřední dokumenty (řidičské průkazy, pasy, diplomy, povolení k pobytu v zahraničí), přičemž rovněž sháněl případné klienty mající zájem o falešné dokumenty a měnu. Konkrétně se dopustil následujícího jednání:

1. dne 6. 5. 2004 společně s D. L. koupili ve městě T. za 200 USD mobilní telefon tov. zn. Ericsson T.610, přičemž zaplatili falešnými bankovkami,

2. na jaře roku 2004 společně s D. L. ve městě C. proměnili v místním baru dvě bankovky (každá v hodnotě 100 USD), byť šlo o padělky, a přitom ujistili V. M. o jejich pravosti. Pro větší přesvědčivost se D. L. prokázal falešným občanským průkazem občana Belgického království.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Spolkové republiky Německo do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání jednoho roku a šesti měsíců uloženého předávanému za trestné činy účasti na zločinném spolčení a padělání měny, včetně eura. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného C. D. územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku, vyhověl Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. března 2008

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch