11 Tcu 13/2007
Datum rozhodnutí: 19.02.2007
Dotčené předpisy:
11 Tcu 13/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 19. února 2007 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky V. P., rozsudkem Obvodového soudu Bamberg, Spolková republika Německo, ze dne 20. 7. 2006, sp. zn. 10 Ls 104 Js 18832/05, a to pro trestný čin krádeže, pro pokus trestného činu podvodu a pro pokus trestného činu počítačového podvodu podle § 242 odst. 1, 2, § 243 odst. 1 věta druhá č. 1, 3, § 263a odst. 1, 2, § 263 odst. 2, 3 věta 2 č. 1, § 22, § 23, § 25 odst. 2, § 53, § 74 odst. 1, 2 č. 1 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Bamberg, Spolková republika Německo, který nabyl právní moci dne 28. 7. 2006, byl V. P. uznán vinným trestným činem krádeže, pokusem trestného činu podvodu a pokusem trestného činu počítačového podvodu podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Spolkové republiky Německo a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený V. P. dopustil podle zjištění soudu tím, že poté, co dne 3. 12. 2005 v 05:36 hod. přicestoval společně s M. U., vozem tov. zn. Opel, přes hraniční přechod, kde se hodlali vloupat do osobních vozů a odcizit zde předměty krádeže hodné a obstarat si tak trvalý zdroj příjmů:

1. v dopoledních hodinách dne 3. 12. 2005 se společně odebrali na parkoviště, kde odsouzený V. P. kamenem rozbil postranní okénko osobního vozu tov. zn. Toyota, patřícího G. B., zatímco společně stíhaný M. U. zůstal sedět v autě tov. zn. Opel a nechal běžet motor, aby mohl případně odsouzeného P. varovat a z místa činu rychle odjet, přičemž z osobního vozu tov. zn. Toyota odcizil odsouzený zimní pánskou bundu v hodnotě 50 a mobil v hodnotě cca 300 . Rozbitím okenního skla nad dveřmi spolujezdce vznikla věcná škoda ve výši cca 150 . Mobilní telefon a bunda byly zajištěny a poškozenému vráceny,

2. dne 3. 12. 2005 v době mezi 12:30 hod. až 12:50 hod. odsouzený P. rozbil okenní sklo nad dveřmi na straně řidiče u osobního vozu tov. zn. Peugeot, patřícímu E. P., zaparkovanému na parkovišti, přičemž z něj hodlal odcizit cenné předměty, k čemuž však nedošlo, jelikož odsouzený P. poznal, že ho paní P. pozoruje, a proto od svého úmyslu upustil,

3. dne 4. 12. 2005 v době mezi 02:30 až 12:00 hod. odsouzený P. a společně stíhaný U. shora popsaným způsobem odcizili z osobního vozu tov. zn. Opel, mobilní telefon v hodnotě asi 350 . Vůz stál v obci a patřil panu M. G. Rozbitím skla na straně dveří spolujezdce vznikla věcná škoda ve výši 217 . Mobilní telefon byl zajištěn a vrácen poškozenému,

4. dne 4. 12. 2005 v době mezi 10:00 hod. až 11:00 hod. odsouzený P. a společně stíhaný U. shora popsaným způsobem odcizili z osobního vozu tov. zn. Golf, mobilní telefon v hodnotě asi 200 . Vůz byl zaparkován na parkovišti u kostela a byl majetkem paní A. S. Rozbitím okna nad dveřmi spolujezdce vznikla věcná škoda ve výši 260 . Mobilní telefon byl zajištěn a poškozené vrácen,

5. dne 4. 12. 2005 v době mezi 10:00 a 11:00 hod. odsouzený P. a společně stíhaný U. shora popsaným způsobem odcizili z osobního vozu tov. zn. VW, mobilní telefon v hodnotě 130 ; mobilní telefon byl majetkem pana M. J. Rozbitím pravého postranního okna vznikla na vozidle věcná škoda ve výši 165 . Mobilní telefon byl zabaven a vrácen poškozenému,

6. dne 4. 12. 2005 mezi 10:00 hod. až 10:45 hod. odsouzený P. a společně stíhaný U. shora popsaným způsobem odcizili z vozu tov. zn. Mazda, pokladničku s částkou 30 a peněženku se 20 ; toto auto stálo v obci před kostelem a patřilo panu J. P. Rozbitím skla nad dveřmi spolujezdce vznikla věcná škoda ve výši 300 ,

7. dne 4. 12. 2005 mezi 09:45 hod. a 12:00 hod. odsouzený P. a společně stíhaný U. shora popsaným způsobem odcizili z vozu tov. zn. Fiat, kabelku s řidičským průkazem, osvědčením o vozidle a EC kartu banky, vůz parkoval v obci na parkovišti před válečným pomníkem a patřil paní D. S. Rozbitím okna dveří spolujezdce vznikla škoda ve výši 436 ,

8. Odsouzený P. a společně stíhaný U. se s odcizenou EC kartou patřící poškozené paní S. odebrali do obce W. Poté, co se společně stíhaný U. zeptal kolemjdoucí paní A. S. na cestu k nejbližší filiálce spořitelny, odebrali se oba k peněžním automatům. Tam se dne 4. 12. 2005 ve 12:18 hod. pokusili vybrat peníze v hotovosti, i když k tomu nebyli oprávněni, což jim muselo být známo. K výplatě peněz však nedošlo, jelikož obžalovaní nezadali správný PIN,

9. Dne 4. 12. 2005 v 05:30 hod. odsouzený P. a společně stíhaný U. odcizili shora popsaným způsobem z osobního vozu tov. zn. VW Golf, černou tašku za 30 , deštník za 10 , svazek klíčů, jedno balení rostlinného doplňku stravy za 40 , headset pro mobil za 40 a různé předměty sloužící k líčení za 10 . Tento vůz byl zaparkován v obci a patřil paní K. L. Rozbitím okna dveří spolujezdce vznikla věcná škoda ve výši 81 . Část odcizených předmětů byla zabavena a mohla být vrácena poškozené,

10. Dne 4. 12. 2005 mezi 15:30 hod. a 19:30 hod. odsouzený P. a společně stíhaný U. odcizili shora popsaným způsobem z vozu tov. zn. VW Polo, zimní pánskou bundu v hodnotě 45 , CD Box s 40 CD nosiči v celkové hodnotě cca 400 . Tento vůz byl zaparkován v obci na parkovišti a patřil panu S. M. Rozbitím okna dveří spolujezdce vznikla věcná škoda ve výši cca 200 . Odcizené předměty byly zabaveny a poškozenému vráceny.

11. Dne 4. 12. 2005 v 16:45 hod. se odsouzený P. a společně stíhaný U. odebrali zpět do obce W. Tam odcizili shora popsaným způsobem z vozu tov. zn. Opel, kabelku z umělé kůže se svazkem klíčů a 2 skleničky na jedno použití za 10 . Tyto předměty i uvedený automobil patřily paní W. S. Věcná škoda, která vznikla rozbitím okna, činí 100 ,

12. Dne 5. 12. 2005 v 08:15 hod. odsouzený P. a společně stíhaný U. odcizili shora popsaným způsobem z vozu tov. zn. VW, béžovou dámskou kabelku v hodnotě 20 , černou dámskou peněženku v hodnotě 25 , 3 v hotovosti, EC kartu a zákaznickou kartu, dvě kazety s vánoční hudbou za 10 , řidičský průkaz a nabíječku na mobil. Auto i odcizené předměty patřily paní A. A. a vůz byl zaparkován v obci před mateřskou školkou. Ukradené zboží bylo zabaveno a vráceno poškozené. Rozbitím okna dveří spolujezdce vznikla věcná škoda ve výši 210 .

Po posledně jmenovaném činu byli odsouzený P. a společně stíhaný U. zadrženi v obci P. a byli předběžně vzati do vazby, takže už nedošlo k dalším trestným činům.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 8. 2. 2007, pod sp. zn. 3537/2006 MO M/6, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu České republiky dne 13. 2. 2007.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud České republiky rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený V. P. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák., resp. pokus o takový trestný čin podle § 8 odst. 1 tr. zák., a trestný čin neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zák.) Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený V. P. se pro finanční prospěch dopustil úmyslné majetkové trestné činnosti, přičemž jednal v takovém rozsahu (ve vícero případech způsobil celkově větší škodu), že již lze tuto jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Závažnost jednání odsouzeného je navíc zvyšována skutečností, že se již v minulosti dopustil obdobné trestné činnosti na území České republiky.

Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již poměrně citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. února 2007Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch