11 Tcu 128/2011
Datum rozhodnutí: 14.07.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 128/2011

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky projednal dne 14. července 2011 v neveřejném zasedání žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu předávaného D. H., přes území České republiky z Velké Británie do Slovenské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 6 (šesti) měsíců, v souladu s ust. § 422 odst. 1 tr. řádu a čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (publikované pod č. 553/1992 Sb.) t a k t o :


I. P o v o l u j e s e p r ů v o z předávaného D. H., přes území České republiky z Velké Británie do Slovenské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 6 (šesti) měsíců, který mu byl uložen Trestním rozkazem Okresního soudu v Michalovcích ze dne 28.2.2008, sp. zn. 15T/21/2008, který nabyl právní moci dne 19.3.2008.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena v e v a z b ě.


O d ů v o d n ě n í :


Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo dne 30. června 2011, pod sp. zn. 3317/2011-8305, na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech při předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu slovenského státního občana D. H., Slovenská republika, přes území České republiky. Průvoz se uskuteční v rámci předání jmenovaného z Britského království na Slovensko s mezipřistáním v Praze, za účelem výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání 6 (šesti) měsíců.

Slovenská strana svou žádost doložila kopií Evropského zatýkacího rozkazu č. 15T/21/2008 vydaného Okresním soudem v Michalovcích dne 8.11.2010. Z něho vyplývá, že jmenovaný byl odsouzen za spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 348 odst. 1 písm. a) slovenského trestního zákona č. 300/2005 Sb.

Tohoto trestného činu se předávaný dopustil tím, že i přesto, že věděl, že mu byl usnesením Okresního soudu Michalovce sp. zn. 4T/154/2006 z 21.3.2007, které nabylo právní moci dne 6.3.2007 a které si osobně převzal dne 1.3.2007, povolen odklad výkonu trestu odnětí svobody v trvání 6-ti měsíců (a který mu byl uložen trestním rozkazem Okresního soudu Michalovce, sp. zn. 4T/154/2006 z 19.12.2006 do 26.4.2007), tak ve lhůtě určené soudem do výkonu trestu nenastoupil, a byl do něj nedobrovolně předán až za pomoci hlídky Obvodního oddělení PZ Sobrance dne 17.10.2007.

Na základě předložené žádosti a Evropského zatýkacího rozkazu č. 15T/21/2008 z 8.11.2010 vydaného Okresním soudem v Michalovcích, Nejvyšší soud konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu, předpokládané ust. § 422 odst. 1 tr. řádu jsou splněny, a proto průvoz předávané osoby povolil.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. července 2011

Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman