11 Tcu 128/2002
Datum rozhodnutí: 14.06.2002
Dotčené předpisy:
U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu B. G. a A. V. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 14. června 2002 podle § 383c tr. ř., a čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (uveřejněna pod č. 553/1992 Sb.) t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z odsouzených osob B. G. a A. V., územím České republiky, pro účely předání k výkonu trestu do Slovenské republiky, a to trestu odnětí svobody v trvání dvaceti roků uloženého jim rozsudkem Odvolacího sodu v Thrace č. 121/97 ze dne 23. 11. 1997, za trestný čin držby, převozu a dovozu drog na území Řecka podle §§ 1,5 odst. 1, 14 odst. 1, 16, 17, 18, 26 odst. 1, 45, 51, 52 a 79 Občanského zákoníku Řecka, článku 4 odst 1, odst. 3 tabulky a č. 5 odst. 5, odst. 2 Zákona č. 2161/1993.

Po dobu průvozu budou odsouzené osoby drženy ve vazbě.

O d ů v o d n ě n íMinisterstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo na základě čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob z 21. 3. 1983 o povolení průvozu státních občanů Slovenské republiky B. G. a A. V. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci vydání odsouzených B. G. a A. V. z Řecka do Slovenské republiky k výkonu tretu odnětí svobody.

B. G. a A. V. byli uznáni vinnými již výše citovaným rozsudkem Odvolacího soudu v Thrace č. 121/97 ze dne 23. 11. 1997, tím, že dne 22. září 1996 asi v 3.00 hod ráno společně dovezli dvacet šest (26) kilogramů heroinu zabalených do padesáti (50) balíčků, které ukryli do speciálně zabalených úkrytů v nádrži na benzín a v zadním blatníků automobilu značky MAZDA 929, které si první obžalovaný půjčil od firmy AD, B. a které druhý obžalovaný řídil.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky z hlediska splnění právních podmínek citované mezinárodní úmluvy. Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání k výkonu trestu pro trestný čin, který z hlediska právních řádů Slovenské republiky i České republiky splňuje podmínky pro povolení průvozu ve smyslu čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob. Výkon trestu není promlčen ani podle právního řádu Slovenské republiky ani podle právního řádu České republiky. Osoby, o jejichž průvoz jde, nejsou občany České republiky a čin, za který byly odsouzeny, je trestným činem i podle právního řádu České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu odsouzených B. G. a A. V. za účelem předání k výkonu trestu ve Slovenské republice, Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky vyhověl. Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím jejich osobní svobodu v době průvozu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. června 2002

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík