11 Tcu 127/2011
Datum rozhodnutí: 20.07.2011
Dotčené předpisy: § 423 tr. ř.11 Tcu 127/2011-15

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Portugalské republiky o povolení průvozu odsouzené E. M. S. , a rozhodl v neveřejném zasedání dne 20. července 2011 podle § 423 odst. 1 tr. ř. a čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (publikovaná pod č. 553/1992 Sb.) t a k t o :

I. Povoluje se průvoz odsouzené E. M. S. , státní občanky Portugalska, územím České republiky z Kypru do Portugalska pro účely předání jmenované k výkonu trestu odnětí svobody uloženého jí rozsudkem Stálého soudu v Paphosu, Kypr, ze dne 23. 4. 2010.
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Portugalské republiky požádalo dne 11. 7. 2011, č. j. 15309/2011, na základě čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob ze dne 21. 3. 1983, publikované pod č. 553/1992 Sb. (dále jen Úmluva ) o povolení průvozu státní občanky Portugalské republiky E. M. S. , územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované z Kypru do Portugalska k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody v trvání devíti let, který jí byl uložen rozsudkem Stálého soudu v Paphosu, Kypr, ze dne 23. 4. 2010, za trestný čin dovozu a držení narkotik podle čl. 2, 3 a 4 kyperského zákona č. 29/77, o omamných látkách, a spolčení za účelem páchání trestného jednání podle čl. 20 a 371 kyperského trestního zákona.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzená E. M. S. podle zjištění Stálého soudu v Paphosu dopustila tím, že z Bruselu (s mezipřistáním na ostrově Rhodos) na Kypr letecky v příruční tašce převezla 893 g kokainu. Dne 13. 7. 2009 byla zadržena po přistání letadla s příruční taškou obsahující kokain na letišti ve městě Paphos na Kypru.

Nejvyšší soud České republiky projednal shora uvedenou žádost Ministerstva spravedlnosti Portugalské republiky z hlediska splnění právních podmínek vyžadovaných jak vnitrostátní právní úpravou (§ 423 tr. ř.), tak i mezinárodní právní úpravou (čl. 16 Úmluvy). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání k výkonu trestu odnětí svobody, který byl odsouzené uložen za čin, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku), přičemž předávaná osoba není státní občankou České republiky (čl. 16 Úmluvy).

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu odsouzené E. M. S. územím České republiky pro účely předání k výkonu výše uvedeného nepodmíněného trestu odnětí svobody v Portugalsku, vyhověl Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Portugalské republiky. Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.
Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 20. července 2011

Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch