11 Tcu 126/2015
Datum rozhodnutí: 16.12.2015
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 126/2015-17

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 16. prosince 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občanky České republiky, obv. P. B. , roz. K. , podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení P. B. , rozsudkem Odvolacího soudu v Miláně ze dne 7. 10. 2008, sp. zn. 3083/2008, ve spojení s rozsudkem Soudu pro předběžné řízení v Busto Arsizio ze dne 17. 4. 2008, sp. zn. 3861/2007, kterým byla uznána vinnou ze spáchání trestného činu ilegálního převozu omamných látek typu chlorhydrát kokainu s přitěžujícími okolnostmi podle čl. 80 odst. 2 a čl. 73 odst. 1 nařízení italského prezidenta republiky D.P.R. č. 309/90 ve znění pozdějších předpisů, za který jí byl uložen trest odnětí svobody v trvání 4 (čtyř) let a 6 (šesti) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Soudu pro předběžné řízení v Busto Arsizio ze dne 17. 4. 2008, sp. zn. 3861/2007 a následně rozsudkem Odvolacího soudu v Miláně ze dne 7. 10. 2008, sp. zn. 3083/2008, který nabyl právní moci dne 22. 11. 2008, byla obv. P. B. uznána vinnou ze spáchání výše uvedeného trestného činu a následně odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání 4 (čtyř) let a 6 (šesti) měsíců.

Podle skutkových zjištění P. B. dne 7. 8. 2007 bez povolení dle čl. 17 D.P.R. na cestě z D. v S. na letu č. ...... a při přestupu v A. na let ..... ilegálně převážela celkem 4 kg 40 g omamné látky, kterou jak vyplývá z toxikologické zkoušky je chlorhydrát kokainu s obsahem účinné látky 52,8%, odpovídajícím 2.169,201 kg čistého chlorhydrátu kokainu (látky spadající do 1. tabulky uvedené ve jmenovaném nařízení D.P.R., ve znění zákona č. 49 ze dne 21. 2. 2006), ze kterého lze vyrobit 14.461 denních dávek. Předmětná omamná látka byla rozdělena a převážena ve dvojitém dně uvnitř příručního zavazadla obviněné.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-38/2015-MOT-T/7 ze dne 2. 12. 2015 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 7. 12. 2015.

Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzená P. B. , roz. K. je občankou České republiky, byla odsouzena soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Závažnost předmětné trestné činnosti spočívá zejména v tom, že odsouzená dne 7. 8. 2007 ve svém zavazadlovém prostoru převážela velmi vysoké množství chlorhydrátu kokainu, ze kterého bylo možné vyrobit 2,169 kg čistého kokainu (a následně 14 461 dávek denních dávek drogy). Nejvyšším soudem bylo ověřeno, že druh i výměra uloženého trestu odnětí svobody je zcela ve shodě s českou právní úpravou.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení obv. P. B. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, a proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. prosince 2015
JUDr. Stanislav Rizman předseda senátu