11 Tcu 125/2015
Datum rozhodnutí: 10.12.2015
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 125/2015-22

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 10. prosince 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky J. M., rozsudkem Zemského soudu Krems a. d. Donau, Rakouská republika, ze dne 2. 7. 2014, sp. zn. 38 Hv 45/14d, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Zemského soudu Krems a. d. Donau, Rakouská republika, ze dne 2. 7. 2014, sp. zn. 38 Hv 45/14d, který téhož dne nabyl právní moci, byl J. M. uznán vinným trestnými činy částečně dokonané, částečně nedokonané závažné krádeže vloupáním a poškození cizí věci, podle rakouského trestního zákona, a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roků a 6 (šesti) měsíců.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu J. M. spáchal trestnou činnost skutky v rozsudku blíže popsanými v podstatě tím, že se ve spolupachatelství s J. S., na základě předem sjednaného plánu dopouštěli opakovaných krádeží v úmyslu se touto trestnou činností neoprávněně obohatit a zajistit si nikoli přechodný zdroj příjmů, a to tím způsobem, že zatímco J. S. hlídala, J. M. násilím, za pomoci šroubováku, nože nebo jiného podobného nástroje vylomil uzamčené schránky na milodary a pokladničky v kostelích, nacházejících se poblíž hranic s Českou republikou, z nichž odcizili:

A/ J. M. společně s J. S.
1 . v době od 6. 1. 2014 do 15. 1. 2014 ve farním kostele S. 15,- euro,
2 . v době od 11. 1. 2014 do 14. 1. 2014 ve farním kostele v L. 60,- euro a dále vylomením plechové pokladničky umístěné poblíž mariánského oltáře z této odcizili peněžité dary ve výši 25,- euro,
3 . v době od 4. 2. 2014 do 5. 2. 2014 v kostele Sv. J. v H. 30,- euro,
4 . v době od 9. 2. 2014 do 10. 2. 2014 v kostele ve S. 10,- euro,
5 . v době od 3. 3. 2014 do 10. 3. 2014 ve farním kostele v S. T. 75,- euro,
6 . v době od 9. 3. 2014 do 10. 3. 2014 ve faře K. z pokladničky na milodary u jižního vchodu nejméně 60,- euro, z pokladničky na milodary u mariánského oltáře nejméně 20,- euro a z neuzamčené skříně v sakristii milodary ve výši nejméně 60,- euro,
7 . v době od 9. 3. 2014 do 10. 3. 2014 na faře v G., se pokusil vylomit schránku na milodary, což se však nepodařilo ,
8. v době od 3. 3. 2014 do 15. 3. 2014 v kostele B. in Z. hotovost v nezjištěné výši,
9 . v době od 20. 3. 2014 do 23. 3. 2014 na faře v R. an der T. z pokladničky určené pro dary na květiny cca 10,- euro a z pokladničky určené pro prodej písemností cca 10,- euro,
10 . dne 22. 3. 2014 z farního kostela ve S. cca 80,- euro,
11 . v době od 20. 3. 2014 do 24. 3. 2014 v městském farním kostele W. an der T. z pokladničky pro svaté mše cca 10,- euro, když v případě vniknutí do pokladničky pro květiny a svíčky pro sv. Antonína zůstalo pouze u pokusu, protože se v ní nenacházela žádná hotovost, když i další pokus vylomit pokladničku v předsálí sakristie skončil bezúspěšně.

B . J. M. sám
v době od 9. 3. 2014 do 10. 3. 2014 v G. špičatým předmětem vytloukl do zdi v interiéru kostela G. 4 díry, čímž poškodil cizí věc.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený J. M. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestných činů krádeže podle § 205 zákoníku a poškození cizí věci podle § 228 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený J. M. se pro svůj prospěch dopustil majetkové trestné činnosti, kterou si chtěl opatřovat nejen přechodný zdroj příjmů, a kterou způsobil vyšší škodu na cizím majetku. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována jednak tím, že se této dopustil s další osobou, jednak množstvím útoků, místem jejich spáchání a způsobem jejich provedení. Z opisu z evidence Rejstříku trestů rovněž vyplynulo, že v minulosti byl pro majetkovou trestnou činnost odsouzen i v České republice. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení J. M. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. prosince 2015

JUDr. Antonín Draštík předseda senátu