11 Tcu 125/2011
Datum rozhodnutí: 20.06.2011
Dotčené předpisy: § 424 tr. ř.11 Tcu 125/2011-19

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávané I. C. , a rozhodl v neveřejném zasedání dne 20. června 2011 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávané I. C., Rumunsko, státní občanky Rumunska, územím České republiky z Lucemburska do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců uloženého jí trestním rozsudkem č. 1454 Soudu v Constanţě ze dne 24. 12. 2010, který nabyl právní moci dne 25. 01. 2011, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 4/09.02.2011 vydaného Soudem v Constanţě dne 9. 2. 2011 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 17. 6. 2011.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :
Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 17. 6. 2011 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu I. C., Rumunsko, státní občanky Rumunska, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 4/09.02.2011 vydaného Soudem v Constanţě z Lucemburska k výkonu trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců v Rumunsku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Trestné činnosti se předávaná I. C. dopustila tím, že dne 1. 1. 2010 vyhrožovala poškozené osobě C. R. a žádala aby jí tato osoba vydala 150 EUR a 350 Lei. Ve dnech 1. 1. 2010 až 8. 1. 2010 vyhrožovala odsouzená také poškozené osobě S. G.a, za účelem vydání stejného finančního obnosu.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Lucemburska do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státní občankou České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávané I. C. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 20. června 2011
Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch