11 Tcu 123/2015
Datum rozhodnutí: 16.12.2015
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 123/2015-32

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 16. prosince 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky K. H., podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení K. H. rozsudkem Obvodního soudu Zwickau ze dne 28. 5. 2014, sp. zn. 6 Ls 320 Js 20696/13, při zahrnutí rozsudku Obvodního soudu Jena ze dne 15. 3. 2013, sp. zn. 790 Js 20600/12 1 Ls, kterým byl uznán vinným ze spáchání trestného činu nedovoleného obchodování s omamnými a psychotropními látkami v množství větším než malém podle § 1 odst. 1, § 3 odst. 1, č. 1, § 29 odst. 1 č. 1, odst. 3 č. 1, § 29a odst. 1 čís. 2 zákona o omamných a psychotropních látkách (BtMG) a podle § 27, § 53, § 55 německého tr. zákoníku , za který mu byl uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let a 6 (šesti) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky .
O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Obvodního soudu Zwickau ze dne 28. 5. 2014, sp. zn. 6 Ls 320 Js 20696/13, který nabyl právní moci dne 5. 6. 2014, při zahrnutí rozsudku Obvodního soudu Jena ze dne 15. 3. 2013, sp. zn. 790 Js 20600/12 1 Ls, který nabyl právní moci téhož dne, byl K. H. uznán vinným ze spáchání trestného činu nedovoleného obchodování s omamnými a psychotropními látkami a následně odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let a 6 (šesti) měsíců.

Podle skutkových zjištění je K. H. vinen tím, že:
I. a) Dne 16. 6. 2012 vezl obviněný odděleně stíhaného U. k odděleně stíhanému H. do N./O., přičemž obviněný věděl nebo minimálně mlčky připustil, že zde mezi nimi došlo k prodeji cca 50 g metamfetaminu v hodnotě 3.000,-EUR (z toho bylo dne 19. 6. 2012 zajištěno ještě 42,11 g metamfetaminu s obsahem účinné látky 70,65 %).
b) V období od června 2012 do září 2012 prodal a předal na území Spolkové republiky Německo v 4 případech celkem 101 g metamfetaminu v celkové hodnotě 5.910,- EUR, čímž naplnil skutkovou podstatu trestného činu nedovoleného obchodování s omamnými a psychotropními látkami v množství větším než malém.

c) V období od června 2012 do září 2012 prodal a předal na území Spolkové republiky Německo ve 14 případech celkem 95 g metamfetaminu v celkové hodnotě 5.570,- EUR, čímž naplnil skutkovou podstatu trestného činu nedovoleného obchodování s omamnými a psychotropními látkami za účelem obživy.
II. V blíže nezjištěné období mezi 25. a 30. 7. 2012 (pravděpodobně dne 29. 7. 2012) vezl obviněný v okolí A. celkem 105,05 g metamfetaminu s obsahem účinné látky nejméně 74,45 g metamfetaminové báze. Tuto omamnou a psychotropní látku převzal obviněný na blíže nezjištěném místě od odděleně stíhaného U., a poté ji měl jako kurýr převézt odděleně stíhanému S. K zamýšlenému prodeji však nedošlo, protože se obviněný této látky z neznámých důvodů zbavil, a proto byl uvedený trestný čin právně kvalifikován jako pokus.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-70/2015-MOT-T/10 ze dne 27. 11. 2015 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 1. 12. 2015.

Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený K. H. je občan České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Závažnost předmětné trestné činnosti obviněného spočívá v tom, že se jednalo o nedovolené obchodování se značným množstvím metamfetaminu (pervitinu) s vysokým závislostním potenciálem. S tím koresponduje druh i výměra uloženého trestu odnětí svobody, který je zcela ve shodě s českou právní úpravou.

Protože jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení K. H. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. prosince 2015
JUDr. Stanislav Rizman předseda senátu