11 Tcu 123/2012
Datum rozhodnutí: 09.01.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 123/2012 -10

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 9. ledna 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů , a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky L. Č., rozsudkem Okresního soudu v Humenném, Slovenská republika, ze dne 16. 6. 2010, sp. zn. 2 T 72/2010, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.
O d ů v o d n ě n í :
Výše uvedeným rozsudkem Okresního soudu v Humenném ze dne 16. 6. 2010 byl L. Č. uznán vinným trestnými činy usmrcení, ublížení na zdraví, neposkytnutí pomoci a ohrožení pod vlivem návykové látky a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání čtyř let. Dále mu byl uložen zákaz řízení motorových vozidel na dobu sedmi let.
Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Okresního soudu v Humenném tím, že dne 27. 12. 2009 ve 22.15 hodin bez řidičského oprávnění jel osobním motorovým vozidlem zn. Opel Vectra, českého evidenčního čísla po státní silnici I/74 po ulici Č. a. v obci S., okres S., směrem na S., kde při přejezdu levotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, stavu a povaze vozovky a jiným okolnostem, které je možné předvídat, a v důsledku nevěnování pozornosti řízení vozidla a situaci v silničním provozu po požití alkoholických nápojů v množství od 1,88 až do 2,08 alkoholu v krvi, zachytil přední částí vozidla, jeho pravým bokem až středem, po pravém okraji cesty jdoucí chodce Š. O. a D. T., kteří šli po pravé krajnici směrem ke stanici ŽSR S., následně po srážce strhl řízení vlevo, s vozidlem přejel do protisměru, kde s vozidlem opustil vozovku po levé straně ve směru své jízdy, zajel do příkopu a následně prorazil oplocení rodinného domu a narazil do stromů zahrady rodinného domu majitele M. V., následkem čehož vozidlo zůstalo stát v zahradě, kde z místa nehody utekl na neznámé místo, později byl v obci S. zadržen, přičemž podle předběžných lékařských zpráv utrpěl chodec Š. O. vážné pohmoždění mozku s nitrolebečním krvácením u zlomeniny klenby a spodiny lebky, na jejichž následky dne 3. 1. 2010 v NsP Humenné zemřel, chodkyně D. T. utrpěla těžká zranění pohmoždění mozku v čelní oblasti oboustranně těžkého stupně, zlomeninu pravé spánkové kosti, otok mozku, tržně zhmožděnou ránu v záhlaví s dobou léčení a omezením obvyklého způsobu života po dobu nejméně 120 130 dní, a poškozením oplocení rodinného domu M. V. způsobil škodu ve výši 200 .
Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).
Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.
Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.
Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený L. Č. je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie , přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestné činy usmrcení z nedbalosti podle § 143 tr. zákoníku, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 tr. zákoníku, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku podle § 151 tr. zákoníku a ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.
V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující zejména proti životu a zdraví. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména pokud jde o způsobený následek), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.
Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. ledna 2013
Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch