11 Tcu 122/2011
Datum rozhodnutí: 14.06.2011
Dotčené předpisy: § 423, 424 tr. ř.11 Tcu 122/2011-53

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Bulharské republiky o povolení průvozu odsouzeného G. P. K., a rozhodl v neveřejném zasedání dne 14. června 2011 podle § 424 a § 423 odst. 1 trestního řádu a čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (uveřejněna pod č. 553/1992 Sb.) t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z odsouzeného G. P. K., Bulharská republika, státního občana Bulharské republiky, územím České republiky do Bulharské republiky pro účely předání k výkonu trestu odnětí svobody uloženého mu rozsudkem Leninova regionálního soudu Minsk, Běloruská republika, ze dne 17. srpna 2009, ve spojení s rozhodnutím Státního soudu v Minsku ze dne 1. 12. 2009, sp. zn. 22-1429/2009.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Bulharské republiky dne 6. června 2011, č. j. 99-N-T-80/09, požádalo na základě čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (č. 553/1992 Sb. dále jen Úmluva) o povolení průvozu bulharského státního občana G. P. K. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Běloruské republiky k dalšímu výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody do Bulharské republiky (leteckou cestou s mezipřistáním v Praze), a to trestu odnětí svobody v trvání sedmi let a trestu propadnutí majetku, které mu byly uloženy rozsudkem Leninova regionálního soudu Minsk, Běloruská republika, ze dne 17. srpna 2009, ve spojení s rozhodnutím Státního soudu v Minsku ze dne 1. 12. 2009, sp. zn. 22-1429/2009, pro pokus trestného činu kuplířství podle § 14 odst. 1, § 171 odst. 2 trestního zákona Běloruské republiky, resp. k výkonu zbývající části trestu odnětí svobody v trvání šesti let a trestu propadnutí majetku, když trest odnětí svobody byl předávanému zkrácen o jeden rok amnestií ze dne 7. května 2009.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný dopustit v podstatě tím, že ve dnech 1. - 2. dubna 2009, společně s jinak odsouzeným P. H. a dalšími blíže nezjištěnými osobami, které vyhledávaly vhodné dívky na internetu, tyto dívky přebral, aby je převezl do S., Řecká republika, kde měly provozovat prostituci, z čehož měl mít předávaný finanční prospěch, k tomu ale nedošlo, neboť dne 2. dubna 2009 byl společně s dívkami jménem S. O.O. a M. T. A. zadržen na letišti v Minsku, Běloruská republika.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Bulharské republiky z hlediska splnění právních podmínek vyžadovaných jak vnitrostátní úpravou (§ 423 tr. ř., § 424 tr. ř.), tak výše již uvedenou Úmluvou. Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání k výkonu trestu odnětí svobody, který byl odsouzenému uložen za čin, který vykazuje zákonné znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin kuplířství podle § 189 tr. zákoníku), přičemž předávaná osoba není státním občanem České republiky (srov. čl. 16 Úmluvy).

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu odsouzeného G. P. K. územím České republiky pro účely předání k výkonu výše uvedeného nepodmíněného trestu odnětí svobody v Bulharské republice, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Bulharské republiky vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. června 2011

Předseda senátu: JUDr. Antonín Draštík