11 Tcu 120/2002
Datum rozhodnutí: 29.05.2002
Dotčené předpisy:
ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Antonína Draštíka a soudců JUDr. Karla Hasche a JUDr. Stanislava Rizmana ve veřejném zasedání konaném dne 29. května 2002 projednal návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na uznání rozsudku soudu Slovenské republiky a rozhodl t a k t o :

Podle § 384a odst. 1 tr. ř. v trestní věci odsouzeného D. H., s e u z n á v á na území České republiky rozsudek Okresního soudu v Bratislavě, Slovenská republika, ze dne 14. 11. 2001, sp. zn. 1 T 68/01.O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Bratislavě, Slovenská republika, ze dne 14. 11. 2001, sp. zn. 1 T 68/01, byl D. H. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 3 trestního zákona Slovenské republiky. Za tento trestný čin mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání dvou let a trest vyhoštění z území Slovenské republiky.

Stalo se tak na základě zjištění, že odsouzený v období od 13. 1. 2001 do 23. 3. 2001 jedenácti útoky, tak jak je uvedeno ve výše označeném rozsudku Slovenské republiky ze dne 14. 11. 2001, sp. zn. 1 T 68/01, se dopustil podvodného jednání a uvedl v omyl druhé osoby čímž způsobil škodu na majetku ve výši 441.200,- Sk.

V současné době odsouzený D. H. vykonává trest odnětí svobody ve věznici v B., (Slovenská republika) s tím, že podle vyjádření příslušných orgánů Slovenské republiky má být výkon trestu ukončen dne 24. 3. 2003.

Odsouzený projevil v žádosti adresované Ministerstvu spravedlnosti Slovenské republiky zájem o předání k výkonu trestu do České republiky, přičemž z obsahu žádosti pak vyplývá jeho souhlas s tímto postupem.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky předložilo proto dne 6. 5. 2002 tuto věc Nejvyššímu soudu České republiky s návrhem, aby podle § 384a odst. 1 tr. ř. rozsudek citovaný ve výroku tohoto rozhodnutí uznal na území České republiky.

Nejvyšší soud České republiky přezkoumal předloženou trestní věc a shledal, že zákonné podmínky pro uznání předmětného rozsudku slovenského soudu jsou v této věci splněny tak, jak jsou stanoveny ve Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech sjednané dne 29. 10. 1992 v Praze(uveřejněná pod č. 209/1993 Sb.) s odvoláním se na Úmluvu o předávání odsouzených osob sjednanou dne 21. 3. 1983 ve Štrasburku (uveřejněna pod č. 553/1992 Sb.)

D. H. je podle osvědčení o státním občanství, vydaného Magistrátem města Ostravy dne 19. 3. 2002, občanem České republiky, který vyjádřil žádostí adresovanou Ministerstvu spravedlnosti Slovenské republiky souhlas s předáním, přičemž je odsouzen za trestný čin, který je trestný i podle právního řádu České republiky (trestný čin podvodu § 250 tr. zák.) a zbytek trestu odnětí svobody, který je třeba ještě vykonat, převyšuje dobu šesti měsíců.

Ze shora uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, že se návrhu na uznání cizozemského rozsudku vyhovuje.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není žádný opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. května 2002

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík