11 Tcu 12/2011
Datum rozhodnutí: 31.01.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 12/2011-13

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávaného I. D. G. , a rozhodl v neveřejném zasedání dne 31. ledna 2011 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného I. D. G. , státního občana Rumunska, územím České republiky ze Slovinska do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří let a čtyř měsíců uloženého mu trestním rozsudkem č. 81 Okresního soudu v Buhuşi ze dne 18. 12. 2009, který nabyl právní moci dne 4. 1. 2010, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 4/2010 vydaného Okresním soudem v Buhuşi dne 12. 2. 2010 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 27. 1. 2011.
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 27. 1. 2011 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu I. D. G. , státního občana Rumunska, územím České republiky.
Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě Evropského zatýkacího rozkazu č. 4/2010 vydaného Okresním soudem v Buhuşi dne 12. 2. 2010 ze Slovinska k výkonu trestu v trvání tří let a čtyř měsíců v Rumunsku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.
Trestné činnosti se předávaný I. D. G. dopustil tím, že v noci z 27. na 28. 3. 2009 vstoupil neoprávněně do bytu poškozené M. P. a zatímco zajišťoval hlídku společně s nezletilým spolupachatelem, další osoby za použití násilí ukradly peníze a další majetek poškozené.
Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovinska do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.
Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného I. D. G. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. ledna 2011

Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch