11 Tcu 12/2009
Datum rozhodnutí: 17.03.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 12/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Francouzské republiky o povolení průvozu předávaného A. K. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 17. března 2009 podle

§ 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se průvoz předávaného A. K., státního občana Francie, územím České republiky do Francie pro účely trestního stíhání pro trestný čin vraždy podle čl. 221-1, 221-3, 221-8, 221-9, 221-9-1 a 221-11 francouzského trestního zákoníku, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného hlavním prokurátorem při Nejvyšším soudu v Pontoise, Francie, dne 14. 1. 2009, č. 0733304124, a žádosti Francouzské republiky podané prostřednictvím Francouzského velvyslanectví v České republice, ze dne 13. 3. 2009.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Francouzská republika požádala dne 16. 3. 2009 prostřednictvím Francouzského velvyslanectví v České republice žádostí ze dne 13. 3. 2009 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu A. K., státního občana Francie, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného hlavním prokurátorem při Nejvyšším soudu v Pontoise, Francie, dne 14. 1. 2009, č. 0733304124, z Litvy k trestnímu stíhání ve Francii pro trestný čin vraždy podle čl. 221-1, 221-3, 221-8, 221-9, 221-9-1 a 221-11 francouzského trestního zákoníku, za který předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody na doživotí. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný A. K. dopustit podle dosud zjištěných skutkových okolností tím, že se v říjnu 2007 účastnil usmrcení poškozeného V. G. společně se spoluobviněným R. L. střelnou zbraní ráže 22 Long Rifle. Poškozený byl nalezen mrtev dne 17. 11. 2007 na území obce B.-S.-O.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Litvy do Francie za účelem trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného A. K. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. března 2009

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch