11 Tcu 119/2005
Datum rozhodnutí: 26.10.2005
Dotčené předpisy:
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 26. října 2005 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky P. K., rozsudkem Zemského soudu Limburg/Lahn, Spolková republika Německo, ze dne 9. 3. 2004, sp. zn. 4 Js 15172/03 5 KLs ( K 1), a to pro trestný čin nepovoleného dovozu omamných látek v nemalém množství v souběhu s napomáháním při nepovoleném obchodování s omamnými látkami v nemalém množství podle § 27, § 52 německého trestního zákona, § 1 , § 3 odst. 1, § 29a odst. 1 č. 2, § 30 odst. 1 č. 4 německého zákona o omamných prostředcích, k trestu odnětí svobody v trvání tří roků.

O d ů v o d n ě n í :

Výše označeným rozsudkem Obvodového soudu Limburg/Lahn, Spolková republika Německo, jenž nabyl právní moci dne 9. 3. 2004, byl P. K. uznán vinným trestným činem nepovoleného dovozu omamných látek v nemalém množství v souběhu s napomáháním při nepovoleném obchodování s omamnými látkami v nemalém množství podle § 27, § 52 německého trestního zákona, § 1 , § 3 odst. 1, § 29a odst. 1 č. 2, § 30 odst. 1 č. 4 německého zákona o omamných prostředcích. Uvedené trestné činnosti se podle zjištění soudu dopustil v podstatě tím, že po předchozí dohodě s jistým A. S. a B. L., aby převezl z H. do Č. r. produkty z marihuany, dne 9. 10. kolem 11. hodiny vyjel se svým vozem BMW model 3, ve kterém měl v kufru zabudovanou jím koupenou Subwoofer soustavu podle plánu z Ch. směrem na K. v H., kde se u benzínové pumpy značky E. ve 20.00 hodin setkal podle dohodnutého plánu s dodavatelem omamných látek, kterému předal auto a ten mu poskytl jeho červeného Nissana, ve kterém čekal až se dodavatel vrátí s jeho vozem se kterým zmizel a vrátil se asi po 45 minutách zpátky, poté co uložil do Subwooferu ve vozidle obviněného dvanáct plastických pytlíků s marihuanou o celkové váze 2.985,7 g a s minimálně 362 g THC obsahem, jakož v průhledné fólii zabalený zpresovaný kus z hašiše o váze netto 97,9 g a s účinným obsahem minimálně 14, 4 g THC. Obviněný poté opustil K. a H. a vjel svým vozidlem do S. r. N., aby převezl obdržené omamné látky z N. do Č. r., kde chtěl tyto omamné látky předat podle dohody S. a L. za dohodnutou odměnu za kurýrní služby ve výši 300,00 , avšak v rámci mobilní kontroly osobních vozů byly kolem 0.55 hodin vezené omamné látky odhaleny a zajištěny a obviněný byl zatčen.

Za tuto trestnou činnost mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání tří roků.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky ( § 4 odst. 3 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. Odsouzený P. K. se pro finanční prospěch podílel na organizovaném ilegálním převozu většího množství nebezpečné omamné látky přes území více států. Jedná se o závažnou trestnou činnost, k jejímuž stíhání zavazují Českou republiku též mezinárodní smlouvy. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. října 2005

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík