11 Tcu 118/2015
Datum rozhodnutí: 20.01.2016
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 118/2015 -47

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 20. ledna 2016 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky M. J. , rozsudkem Obvodového soudu Mnichov, Spolková republika Německo, ze dne 28. 1. 2014, sp. zn. 1122 Ls 367 Js 134121/13, hledí jako na odsouzení soudem České republiky .

Odůvodnění:
Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Mnichov byl M. J. uznán vinným trestnými činy nedovoleného dovozu omamných a psychotropních látek v nikoli nepatrném množství a nedovoleného obchodování s omamnými a psychotropními látkami v nikoli nepatrném množství ve čtyřech případech a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let a devíti měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodového soudu Mnichov spolu s odděleně stíhaným V. tím, že v blíže nezjištěný okamžik v srpnu nebo září 2012 jel V. do P. Tam se setkal s odsouzeným, který se předtím přestěhoval do Č. V blíže nezjištěném striptýzovém klubu v P. se dohodli, že odsouzený bude dovážet prostřednictvím kurýra z Č. r. do M. větší množství marihuany kolem 500 g za cenu za gram ve výši 7,00 v komisním prodeji, takto:
1. V blíže nezjištěný okamžik asi o měsíc později dovezl neznámý kurýr jménem a v pověření odsouzeného nejméně 500 g marihuany z Č. r. a předal ji odděleně stíhanému V. v B. S. v M.
2. Při další příležitosti asi v září 2012 dovezl tentýž kurýr jménem a v pověření odsouzeného dalších nejméně 500 g marihuany na území S. r. N. a předal ji odděleně stíhanému V. v jeho bytě v B. S. v M. Kurýr od svědka obdržel kupní cenu ve výši 3 500 za první dodávku, aby ji doručil odsouzenému.
3. Při dvou dalších oddělených příležitostech v blíže nezjištěných datech mezi říjnem 2012 a prosincem 2012 dovezl jiný kurýr jménem a v pověření odsouzeného dalších nejméně 500 g marihuany a ještě jednou nejméně 700 g marihuany do S. r. N. a předal ji odděleně stíhanému V. v jeho bytě v B. S. v M. Při té příležitosti obdržel kurýr od V. nejprve nejméně 3 000 , podruhé 5 000 EUR za předchozí dodávku, aby hotovost předal odsouzenému. V blíže nezjištěné datum poté, nejpozději však v únoru 2013, předal V. dodavateli za poslední dodávku kupní cenu ve výši 5 500 , aby hotovost vydal odsouzenému.
Nelze vyloučit, že omamná látka měla obsah účinné látky pouze 5 %.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně před možným nebezpečím vyplývajícím z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména pokud jde o množství látky, čin spáchal opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. ledna 2016


JUDr. Karel Hasch
předseda senátu