11 Tcu 117/2011
Datum rozhodnutí: 29.06.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 117/2011 - 8

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 29. června 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. H. , rozsudkem Obvodového soudu Görlitz, Spolková republika Německo, ze dne 13. 6. 2007, sp. zn. 6 Ls410 Js 3998/07, který nabyl právní moci téhož dne, a to pro trestný čin řemeslné krádeže vloupáním, krádeže spolu s vloupáním do bytu, pokus krádeže vloupáním do bytu a pokus krádeže se zbraní podle §§ 242 odst. 1, 243 i č. 1 a 3, 244 odst. 1 č. 1a, č. 3, odst. 2, 22, 23 odst. 1 a 53 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roků a 5 (pěti) měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Görlitz ze dne 13. 6. 2007, který nabyl právní moci téhož dne, byl M. H. uznán vinným trestným činem řemeslné krádeže vloupáním ve dvou případech, krádeže s vloupáním do bytu ve dvou případech, pokusu krádeže vloupáním do bytu a pokusu o krádež se zbraní a byl odsouzen k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvou roků a pěti měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodového soudu Görlitz tím, že provedl dále popsané krádeže a pokusy krádeže

1. v době, kterou již nelze přesně zjistit někdy mezi 28. 12. 2006, 18.00 hod. a 29. 12. 2006, 8.00 hod. vnikl za pomoci páčidla do uzamčené garáže na pozemku v ulici S. v obci S. Z garáže odcizil horské kolo značky Deven v hodnotě asi 150,00 Euro. Toto kolo odložil u železničního náspu, aby si ho mohl později vzít. Avšak dřív, než si ho mohl vzít, tak toto kolo bylo nalezeno a mohlo být majiteli vráceno.
2. ve stejné době odcizil v obci S. , v ulici S. z kůlny- do které vnikl opět pomocí páčidla- benzinovou motorovou řetězovou pilu Solo 639 v hodnotě cca 150, 00Euro.
3. v době ne přesně známé, někdy dne 21.1.2007 mezi 1.00 a 8.30 hod. vnikl do bytu poškozené R. L. v obci F. , E. - do bytu vnikl vymáčknutím sklepního okénka- a v kuchyni pak sebral nákupní tašku, ve které se nacházelo 150.00 Euro na hotovosti.
4. v noci ze 28. na 29. 1. 2007 se odsouzený pokusil nejprve s pomocí nářadí otevřít hlavní vstupní dveře do rodinného domu v ulici A. H. v obci N. Když se mu to nepodařilo, tak se do tohoto domu dostal otevřením dveří na terasu a v bytě pak hledal předměty vhodné k ukradení. Dveře na terasu byly přitom značně poškozeny, avšak odsouzený nic neodcizil.
5. v noci ze 16. 2. 2007 od 23.00 ho. na 17. 2. 2007 asi do 7.00 hod odsouzený vnikl do bytu v obci E. , R. , kamž se dostal otevřením okénka do dětského pokoje, kde pak ukradl asi 300,00 Euro na hotovosti, sběratelské mince v hodnotě 50,00 Euro, zlatý řetízek na krk s přívěskem v hodnotě 100,00 Euro, náramkové hodinky a fotoaparát.
6.dne 28. 2. 2007 ve 23.45 hod. odsouzený rozbil sklepní okno obytného domu v obci E. , C. G. S. , aby se tímto způsobem mohl dostat do domu a aby mohl hledat věci vhodné k odcizení. Dříve však, než mohl začít předměty hledat, zatkla ho policie. Přitom bylo zjištěno, že měl při sobě v kapse kalhot nůž s délkou čepele 12,3 cm.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 24. 5. 2011, pod j. č. 1423/2010-MOT-T/7 , podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemský soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený M. H. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 4 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmům společnosti na ochraně vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. června 2011

Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman