11 Tcu 115/2011
Datum rozhodnutí: 25.05.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 115/2011-22

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky projednal dne 25. 5. 2011 v neveřejném zasedání žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska o povolení průvozu předávaného C.-A. P. , přes území České republiky ze Slovinska do Rumunské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 7 (sedmi) let, podle § 422 odst. 1 tr. řádu a čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (publikované pod č. 553/1992 Sb.) t a k t o :

I. P o v o l u j e s e p r ů v o z předávaného C.-A. P., přes území České republiky ze Slovinska do Rumunské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 7 (sedmi) let, uloženého mu rozhodnutím č. 220 ze dne 5. 3. 2008 Okresního soudu ve Slatině.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena v e v a z b ě .

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dopisem ze dne 23. 5. 2011, pod sp. zn. 46801/23.5.2011, na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech při předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu rumunského státního občana C.-A. P. přes území České republiky. Průvoz se uskuteční v rámci předání jmenovaného ze Slovinska do Rumunska s mezipřistáním v Praze dne 27. 5. 2011, za účelem výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání 7 let.

Rumunská strana k žádosti doložila kopii Evropského zatýkacího rozkazu č. 5/25.02.2011 vydaného Okresním soudem ve Slatině, Rumunsko, který byl vydán na základě rozkazu č. 358 ze dne 9. 4. 2008 týmž soudem. Z něho vyplývá, že jmenovaný byl odsouzen za spáchání trestného činu krádeže za okolností zvlášť přitěžujících, podle čl. 208 odst. 1, čl. 209 odst. 1 písm. a) a písm. g) a odst. 3 písm. c) ve spojení s čl. 75 odst. 1 písm. c) a čl. 41 odst. 2 a čl. 37 odst. 1 písm. a) rumunského trestního zákona.

Tohoto trestného činu se předávaný dopustil tím, že spolu s M. I. F. a nezl. M. M. C. se dopustili krádeže hliníkových vodičů, jejichž prostřednictvím byla dodávána elektřina do vrtu naftového pole v D. Ke krádeži došlo tak, že obvinění pilou přeřízli vodiče z osmi sloupů, jejichž prostřednictvím byla vedena elektřina do vrtu č. 1092. Obv. P. ukradené vodiče převezl v plastovém pytli do bydliště dvou jmenovaných spolupachatelů. Následně dne 22. 10. 2007 pak všichni vodiče převezli autem řízeným svědkem S. R. do města S., kde vodiče prodali do tavírny za cenu 270 rumunských lei. Touto krádeží hliníkových vodičů (v EZR uvedena měrná jednotka 850 ml) jmenovaní způsobili společnosti SC Petromservice SA Bukurešť, pobočka Drăgăşan, škodu za 4775.98 rumunských lei.

V noci z 2. na 3. 2. 2007 se C.-A. P. a I. F. M. dopustili další krádeže hliníkových vodičů, tentokrát z osmi sloupů, jejichž prostřednictvím byla dodávána elektřina do vrtu č. 1102. Zcizené vodiče pak převezli autem řízeným svědkem S. R. do města S., kde vodiče prodali do tavírny za cenu 680 rumunských lei. Touto krádeží hliníkových vodičů (v EZR uvedena měrná jednotka 900 ml) způsobili jmenovaní společnosti SC Petromservice SA Bukurešť, pobočka Drăgăşan, škodu za 3468.31 rumunských lei.

Na základě předložené žádosti a Evropského zatýkacího rozkazu č. 5/25.02.2011 vydaného Okresním soudem ve Slatině, Rumunsko, Nejvyšší soud konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu, předpokládané ust. § 422 odst. 1 tr. řádu jsou splněny, a proto průvoz předávané osoby povolil.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 25. 5. 2011

Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman