11 Tcu 114/2013
Datum rozhodnutí: 06.01.2014
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 114/2013-36

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu předávaného jménem J. P., státního občana Slovenské republiky, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 6. ledna 2014 podle § 422 tr. ř. (zák. č. 141/1961 Sb. ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zák. č. 104/2013 Sb.) a § 340 bod 11 zák. č. 104/2013 Sb. takto:

I. Povoluje se průvoz předávaného J. P., státního občana Slovenské republiky, územím České republiky ze Spolkové republiky Německo do Slovenské republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání osmi (8) měsíců nepodmíněně, uloženého mu pravomocným a vykonatelným trestním příkazem Okresního soudu Trebišov ze dne 28. 12. 2009, sp. zn. 3 T 218/2009 ve spojení s usnesením Okresního soudu Trebišov ze dne 8. 1. 2013, sp. zn. 3 T 218/2009 a usnesením Krajského soudu Košice ze dne 27. 3. 2013, sp. zn. 4 Tos/21/2013, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Trebišov dne 27. 11. 2013, sp. zn. 3 T 218/2009 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky ze dne 23. 12. 2013.
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo dne 23. 12. 2013 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu J. P., státního občana Slovenské republiky, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci vydání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Trebišov dne 27. 11. 2013 ze Spolkové republiky Německo k výkonu trestu odnětí svobody na Slovensku pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 348 odst. 1 písm. d) a přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 289 odst. 1 písm. b) trestního zákona Slovenské republiky , a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Trestné činnosti se předávaný J. P. dopustil tím, že:

dne 19. 9. 2009 ve 21.15 hod. řídil nákladní motorové vozidlo zn. Dodge Sprinter ev. č. ... v obci M. R. s hladinou alkoholu v dechu 0,81 mg./l, která mu byla naměřena při dechové zkoušce policejní hlídkou a bylo zjištěno, že vozidlo řídil přesto, že Rozhodnutím o přestupku vydaném OR PZ ODI Trebišov ze dne 26. 6. 2009, č. j. ORP-P-290/DI-290-I, které nabylo právní moci dne 26. 6. 2009, mu za přestupek v dopravě spáchaný pod vlivem alkoholu byla uložena pokuta ve výši 800,- eur a zákaz řízení motorového vozidla na 12 měsíců, počínaje dnem 9. 4. 2009.

Nejvyšší soud projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř. - zák. č. 141/1961 Sb. ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zák. č. 104/2013 Sb . - viz bod 11 § 340 zák. č. 104/2013 Sb.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Spolkové republiky Německo do Slovenské republiky za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu údajů z registru obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného J. P. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. ledna 2014


Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík