11 Tcu 114/2011
Datum rozhodnutí: 25.05.2011
Dotčené předpisy: § 423 tr. ř.11 Tcu 114/2011-38

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu odsouzeného P. E. R. , t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Švédsku, a rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 25. května 2011 podle § 423 odst. 1 tr. ř. a čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (publikovaná pod č. 553/1992 Sb.) t a k t o :


I. Povoluje se průvoz odsouzeného P. E. R. , státního občana Rumunské republiky, územím České republiky ze Švédska do Rumunské republiky pro účely předání jmenovaného k výkonu trestu odnětí svobody uloženého mu rozsudkem Okresního soudu v Aligsas sekce 1, Švédské království, ze dne 24. 6. 2009, který nabyl právní moci ve spojení s rozhodnutím Odvolacího soudu pro západní Švédsko ze dne 23. 10. 2009.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.
O d ů v o d n ě n í :
Ministerstvo spravedlnosti Rumunské republiky požádalo dne 16. 5. 2011, č. j. 20012/2010, na základě čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob ze dne 21. 3. 1983, publikované pod č. 553/1992 Sb. (dále jen Úmluva ) o povolení průvozu státního občana Rumunské republiky P. E. R. územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného ze Švédska do Rumunska k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody v trvání 5 let, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Aligsas sekce 1, Švédské království, ze dne 24. 6. 2009, který nabyl právní moci ve spojení s rozhodnutím Odvolacího soudu pro západní Švédsko ze dne 23. 10. 2009, za trestný čin svévolné transakce a podvodu s přitěžujícími okolnostmi podle hlavy 8, § 8, § 1 věta první, § 2 a hlavy 9, § 1, § 1, § 3 švédského trestního zákoníku.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený P. E. R. podle zjištění Okresního soudu v Aligsas dopustil tím, že od 13. 9. 2007 do 10. 7. 2008 spolu s dalšími osobami na veřejných místech na území Švédského království odcizil různé předměty (bankovní karty, obnosy peněz, šperky) ve vlastnictví několika osob. Po krádežích bankovních karet odsouzený s dalšími osobami nezákonně ovlivňoval výsledek procesu automatického zpracování informací, tj. použil neoprávněně bankovní karty a přisvojil si peníze z účtů poškozených.

Nejvyšší soud České republiky projednal shora uvedenou žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky z hlediska splnění právních podmínek vyžadovaných jak vnitrostátní právní úpravou (§ 423 tr. ř.), tak i mezinárodní právní úpravou (čl. 16 Úmluvy). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání k výkonu trestu odnětí svobody, který byl odsouzenému uložen za čin, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku, trestný čin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 tr. zákoníku), přičemž předávaná osoba není státním občanem České republiky (čl. 16 Úmluvy).

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu odsouzeného P. E. R. územím České republiky pro účely předání k výkonu výše uvedeného nepodmíněného trestu odnětí svobody v Rumunsku, vyhověl Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky. Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. května 2011


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch