11 Tcu 114/2009
Datum rozhodnutí: 05.01.2010
Dotčené předpisy:
11 Tcu 114/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Francouzské republiky o povolení průvozu předávaného O. F. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 5. ledna 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného O. F. územím České republiky z Estonska do Francie pro účely trestního stíhání pro trestný čin ozbrojené loupeže v organizované skupině podle čl. 311-1, 311-9, 311-13, 311-14 a 311-15, 132-71, 132-75 francouzského trestního zákoníku, zločinného spolčení podle čl. 450-1, 450-3 a 450-5 francouzského trestního zákoníku a úmyslného ublížení na zdraví spáchaného se zbraní způsobujícího úplnou pracovní neschopnost do osmi dnů podle čl. 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 francouzského trestního zákoníku, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 0832508102 vydaného náměstkyní prokurátora při Soudu vyšší instance v Paříži dne 11. 6. 2009, a žádosti Francouzské republiky ze dne 4. 1. 2010.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Francouzská republika podala dne 4. 1. 2010 u Nejvyššího soudu České republiky prostřednictvím Francouzského velvyslanectví v České republice žádost na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu O. F., bez státní příslušnosti, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 0832508102 vydaného náměstkyní prokurátora při Soudu vyšší instance v Paříži dne 11. 6. 2009 z Estonska do Francie pro účely trestního stíhání pro trestný čin ozbrojené loupeže v organizované skupině podle čl. 311-1, 311-9, 311-13, 311-14 a 311-15, 132-75, 132-71 francouzského trestního zákoníku, zločinného spolčení podle čl. 450-1, 450-3 a 450-5 francouzského trestního zákoníku a úmyslného ublížení na zdraví spáchaného se zbraní způsobujícího úplnou pracovní neschopnost do osmi dnů podle čl. 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 francouzského trestního zákoníku, za které předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody v trvání třiceti let. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v P.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný O. F. dopustit podle dosud zjištěných skutkových okolností tím, že dne 18. 5. 2007 kolem 17.30 hod. se spolu s dalším spolupachatelem ozbrojení vloupali do klenotnictví Cartier na ulici D. R., P., a odcizili 44 značkových hodinek za cca 500 000 . Dne 19. 3. 2008 se spolu s dalším spolupachatelem vloupali do klenotnictví Anshindo na ulici D. L. P., P. Prodavači hrozili zbraní a přiměli ho vydat 81 ks značkových hodinek v hodnotě cca 265 000 . Dne 30. 5. 2008 kolem 17.00 hod. se spolu s dalším spolupachatelem ozbrojení vloupali do klenotnictví Royal Quarz na ulici R., P., a přiměli prodavače vydat cca 100 ks značkových hodinek za cca 350 000 . Dne 19. 12. 2008 kolem 18.30 hod. spolu s dalším spolupachatelem ozbrojení vnikli do klenotnictví Sagil na ulici R., P., a odcizili zde značkové hodinky v blíže neurčeném množství poté, co fyzicky napadli prodavače ranami tupým předmětem a bili jej do hlavy. Majetková škoda způsobená tímto skutkem byla vyčíslena na cca 300 000 .

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Estonska do Francie za účelem trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného O. F. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. ledna 2010

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch