11 Tcu 112/2014
Datum rozhodnutí: 29.10.2014
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 112/2014-28

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 29. října 2014 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky, R. K., rozsudkem Soudu Provincie Biskajsko šestá sekce, Španělské království, ze dne 9. 12. 2013, sp. zn. 79/2013 K, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :
Rozsudkem Soudu Provincie Biskajsko šestá sekce, Španělské království, ze dne 9. 12. 2013, sp. zn. 79/2013 K, který nabyl právní moci téhož dne, byl R. K. uznán vinným trestným činem ohrožení veřejného zdraví ve formě obchodu s drogami, podle španělského trestního zákona, a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 4 (čtyř) roků a 6 (šesti) měsíců a k peněžitému trestu ve výši 42.000,- euro s náhradním trestem odnětí svobody v trvání tří měsíců.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se R. K. dopustil trestné činnosti v podstatě tím, že dne 1. srpna 2013 kolem 11.20 hodin přiletěl letadlem na letiště B.-L. (Biskajsko) ze S. P., s mezipřistáním v L., přičemž v útrobách svého těla převážel 70 kapslí, obsahujících celkem 693,5 gramů kokainu o čistotě 77,4 %, vyjádřeno v báze kokainu, které byly určeny pro nelegální obchod. Odhadovaná cena jednoho gramu kokainu na nelegálním trhu v den spáchání činu činila 58,15 euro, přičemž kokain je omamná látka, která je uvedena na seznamu 1 Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961, novelizované protokolem ze dne 25. května 1972.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený R. K. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený R. K. se pro svůj finanční prospěch podílel na obchodování s omamnými látkami (kokainem), když tento bez povolení držel a letecky pašoval tím, že jej převážel z Brazílie do Španělska za účelem jeho další distribuce. Dopustil se tak trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána i mezinárodními úmluvami. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována druhem a množstvím nalezené drogy. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl již uložen citelný trest odnětí svobody a vysoký peněžitý trest. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení R. K. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. října 2014

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík