11 Tcu 112/2010
Datum rozhodnutí: 16.12.2010
Dotčené předpisy: § 423 tr. ř.11 Tcu 112/2010-58

U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky projednal dne 16. 12. 2010 v neveřejném zasedání žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska o povolení průvozu předávaného R. A. S. z Norského království přes území České republiky do Rumunska a podle § 423 odst. 1 tr. řádu rozhodl t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného R. A. S. územím České republiky z Norského království do Rumunska, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 2 (dvou) let a 6 (šesti) měsíců, který mu rozsudkem uložil Soud v Braşově, sp. zn. 367/23.06.2006, a který nabyl právní moci dne 11. 4. 2007.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :


Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo žádostí ze dne 2. 12. 2010, pod sp. zn. 92020/2008 na základě čl. 21 Úmluvy o předávání odsouzených osob, ze dne 13. 12. 1957 (z. č. 553/1992 Sb.), o povolení průvozu rumunského občana R. A. S. přes území České republiky. Průvoz se uskuteční v rámci předání jmenovaného z Norského království do Rumunska k výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání 2 (dvou) let a 6 (šesti) měsíců, s mezipřistáním v P.


Rumunská strana k žádosti doložila kopii mezinárodního zatýkacího rozkazu ze kterého plyne, že jmenovaný byl ve výroku citovaného usnesení odsouzen pro spáchání trestného činu nedovoleného držení, prodeje, zprostředkování a jiného nakládání s nebezpečnými a obzvlášť nebezpečnými omamnými a psychotropními látkami, a to podle čl. 3 odst. 1, 2 a čl. 4 odst. 3 zákona č. 143/2000 a čl. 33 a čl. 41 odst. 2 rumunského trestního zákoníku. Tohoto trestného jednání se předávaný dopustil tím, že v období od léta 2004 do června 2005 užíval, kupoval, zprostředkovával a prodával omamné a psychotropní látky, konkrétně marihuanu, hašiš a extázi. Trest mu byl snížen, protože během vyšetřování spolupracoval s policií.

Na základě předložené žádosti a mezinárodního zatýkacího rozkazu vydaného Soudem v Giurgiu ze dne 13. 4. 2007, sp. zn. 1644/2005, Nejvyšší soud konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu, předpokládané ust. § 422 odst. 1 tr. řádu jsou splněny, a proto průvoz předávané osoby povolil.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. prosince 2010

JUDr. Stanislav Rizman předseda senátu