11 Tcu 112/2005
Datum rozhodnutí: 16.11.2005
Dotčené předpisy:
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 16. listopadu 2005 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky B. K., rozsudkem Obvodového soudu Regensburg, Spolková republika Německo, ze dne 10. 7. 2002, sp. zn. 21 Ds 111 Js 565/02, a to pro trestné činy nebezpečného ublížení na zdraví a úmyslného ublížení na zdraví podle § 223, § 224 odst. 1 č. 2, § 53, § 64 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k celkovému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a devíti měsíců a umístění v ústavu pro odvykací léčbu.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Regensburg, Spolková republika Německo, ze dne 10. 7. 2002, sp. zn. 21 Ds 111 Js 565/02, jenž nabyl právní moci téhož dne, byl B. K. uznán vinným trestnými činy nebezpečného ublížení na zdraví a úmyslného ublížení na zdraví podle § 223, § 224 odst. 1 č. 2, § 53, § 64 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, za které byl odsouzen k celkovému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a devíti měsíců a umístění v ústavu pro odvykací léčbu.

Shora uvedené trestné činnosti se měl podle zjištění soudu dopustit tím, že

-dne 6. 12. 2001 v bytě v R., Z. S., bezdůvodně udeřil A. T. pěstmi do obličeje a poté zaútočil nohama obutýma v turistických botách na jeho hlavu, čímž mu způsobil centrolaterální zlomeninu levé střední části obličeje, několikanásobnou zlomeninu dolní čelisti a tržnou pohmožděnou ránu na čele;

-dne 3. 1. 2002 v bytě v R., S., bezdůvodně udeřil M.L. pěstmi do obličeje, čímž mu způsobil zlomeninu nosu a hematomy na očích.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Konečně pak podle § 4 odst. 3 téhož zákona, jestliže Nejvyšší soud rozhodne o uznání rozsudku podle odstavce 1 nebo o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů podle odstavce 2, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (nejméně trestného činu ublížení na zdraví podle § 221 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. Odsouzený B. K. se opakovaně dopustil závažné úmyslné násilné trestné činnosti s následky v podobě poruchy zdraví jiných osob. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již poměrně citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. listopadu 2005

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch