11 Tcu 111/2013
Datum rozhodnutí: 10.12.2013
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 111/2013-33

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal žádost Ministerstva státní správy a spravedlnosti Maďarské republiky o povolení průvozu předávaného T. S. K. , a rozhodl v neveřejném zasedání dne 10. prosince 2013 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného T. S. K. , státního občana Maďarské republiky, územím České republiky z Polska do Maďarské republiky pro účely trestního stíhání, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného soudem v Budě ze dne 3. 10. 2012, č. j. 15.Bny.1271/2012/2, a evropského zatýkacího rozkazu vydaného soudem v Pešti ze dne 4. 12. 2012, č. j. 9.Bk.45176/2012/3, a žádosti Ministerstva státní správy a spravedlnosti Maďarské republiky ze dne 9. 12. 2013.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo státní správy a spravedlnosti Maďarské republiky požádalo dne 9. 12. 2013 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu T. S. K., státního občana Maďarské republiky, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby z Polska realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného soudem v Budě ze dne 3. 10. 2012, č. j. 15.Bny.1271/2012/2, k trestnímu stíhání pro pokus trestného činu vraždy podle § 166 odst. 1 maďarského trestního zákoníku, za který předávanému hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až patnácti let a pro trestný čin výtržnictví a rvačky spáchaný ve skupině nebo ozbrojeným způsobem podle § 271 odst. 1, odst. 3 písm. a), písm. c) maďarského trestního zákoníku, za který předávanému hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až pěti let, a na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného soudem v Pešti ze dne 4. 12. 2012, č. j. 9.Bk.45176/2012/3, k trestnímu stíhání pro trestný čin získávání a držení drog v malém množství podle § 282 odst. 1 maďarského trestního zákoníku, přičemž podle odst. 5 daného ustanovení může být za výrobu, získávání, držení, import nebo export narkotických drog v malém množství uložen trest odnětí svobody až do výše dvou let, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze .

Předmětné trestné činnosti se předávaný T. S. K. podle shora uvedeného evropského zatýkacího rozkazu vydaného soudem v Budě ze dne 3. 10. 2012, č. j. 15.Bny.1271/2012/2, měl dopustit v podstatě tím, že dne 18. 11. 2011 se měl na diskotéce zaplést do hádky s osobou jménem P. O. a jeho skupinou, přičemž poté, co byly obě skupiny z klubu vyhozeny, domluvily se na pokračování vyřizování sporu. Obě zmiňované skupiny se dne 19. 11. brzo ráno setkaly vyzbrojeny baseballovými pálkami, noži, sekyrami, plynovými pistolemi a začaly rvačku, při níž T. S. K. sekerou uhodil do hlavy osobu jménem M. I. K., který utrpěl vážná zranění způsobená silným mechanickým nárazem do lebky, s předpokládanou dobou léčení 4 - 6 měsíců, a která mohou být klasifikována jako nepřímo ohrožující život.

Trestné činnosti na základě evropského zatýkacího rozkazu soudu v Pešti ze dne 4. 12. 2012, č. j. 9.Bk.45176/2012/3, se pak měl předávaný, který je příležitostným uživatelem drog, není a ani nebyl drogově závislý, dopustit tím, že u sebe držel 2.94 g marihuany, přičemž následně, před dnem 21. 2. 2012 za nevyjasněných okolností obdržel a užil marihuanu a kokain (narkotika).

Nejvyšší soud projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Polska do Maďarské republiky pro účely trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu údajů z registru obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného T. S. K. územím České republiky pro účely trestního stíhání shora, vyhověl Nejvyšší soud citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. prosince 2013


Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík