11 Tcu 111/2012
Datum rozhodnutí: 19.07.2012
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 111/2012-12

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu předávaného Š. G. , a rozhodl v neveřejném zasedání dne 19. července 2012 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného Š. G., státního občana Slovenské republiky, územím České republiky z Velké Británie do Slovenské republiky pro účely trestního stíhání pro trestné činy zpronevěry podle § 213 odst. 1, 3 a neoprávněného podnikání podle § 251 odst. 1, 2 písm. c) slovenského trestního zákona, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Galanta dne 21. 2. 2011 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky ze dne 9. 7. 2012. II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo dne 17. 7. 2012 (žádost datovaná dnem 9. 7. 2012) na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu Š. G., Slovenská republika, státního občana Slovenské republiky, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Galanta dne 21. 2. 2011 z Velké Británie k trestnímu stíhání pro trestné činy zpronevěry podle § 213 odst. 1, 3 a neoprávněného podnikání podle § 251 odst. 1, 2 písm. c) slovenského trestního zákona, za které předávanému hrozí trest odnětí svobody v trvání až deseti let, resp. až tří let. Průvoz se má uskutečnit pozemní cestou přes Francii, Belgii, Německo a Českou republiku.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný Š. G. dopustit tím, že
1. v době od 18. 12. 2004 do 19. 3. 2005 v D. S. převzal postupně od poškozeného A. Š. finanční prostředky v celkové výši 17 758,75 , které měl použít na nákup stavebního materiálu, zhotovení oken, bourací a výkopové práce apod. na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 12. 2004 v S. mezi A. Š. jako objednatelem a Š. G. jako zhotovitelem, přičemž převážnou část z uvedených finančních prostředků použil obviněný Š. G. pro vlastní potřebu a ne k účelu dohodnutému ve smlouvě, čímž poškozenému A. Š. způsobil škodu ve výši 14 788,99 podle znaleckého posudku,
2. v době od 20. 9. 2007 do 25. 11. 2007 v G. převzal postupně od K. K. finanční hotovost v celkové výši 41 533,23 , které měly být použity na stavební úpravy ve smyslu smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 9. 2007 mezi ním jako zhotovitelem, tedy firmou Š. G. G., se sídlem S., C., a objednatelem K. K. a jeho manželkou M. K., přičemž však část z těchto peněz ve výši 14 348,54 si Š. G. přisvojil, nepoužil je na stavební úpravy rodinného domu v G., Š., ale použil je pro vlastní potřebu, čímž způsobil poškozenému K. K. škodu ve výši 14 348,54 , a tímto jednáním v uvedeném období Š. G. neoprávněně podnikal, neboť až do 4. 12. 2007 nebyl registrovaný jako podnikatelský subjekt.
Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Velké Británie do Slovenské republiky za účelem trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného Š. G. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. července 2012


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch