11 Tcu 111/2011
Datum rozhodnutí: 14.06.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 111/2011-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 14. června 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :


Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. H. , rozsudkem Obvodního soudu Budyšín, Spolková republika Německo, ze dne 6. 4. 2010, sp. zn. 40 Ls 150 Js 12608/09, který nabyl právní moci téhož dne, a to pro trestný čin krádeže vloupáním a pokusu o krádež vloupáním podle §§ 242 odst. 1, 244 odst. 1 bod 3, 22, 23 odst. 1 a 53 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let.

O d ů v o d n ě n í :


Výše uvedeným rozsudkem Obvodního soudu Budyšín ze dne 6. 4. 2010 byl M. H. uznán vinným trestným činem krádeže vloupáním do bytu ve čtyřech případech a pokusu o krádež vloupáním do bytu a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodního soudu Budyšín tím, že provedl dále popsané krádeže a pokus krádeže vloupáním

1. v blíže neupřesněné době dne 15. 8. 2009 mezi 00.00 hod. a 05.30 hod. odsouzený násilně vnikl do obytného domu na adrese H. v S. a. d. S. tím způsobem, že vyvěsil vyklápěcí okno v koupelně v přízemí. V nadzemním podlaží obytného domu odcizil z peněženky částku 50,00 EUR, kromě toho si přisvojil fotoaparát typu Canon a náramkové hodinky, aby si tyto předměty ponechal pro sebe. Hodnota ukradených věcí činila cca 180,00 EUR, větší věcná škoda nevznikla.

2. v blíže neupřesněné době dne 18. 8. 2009 mezi 01.05 hod. a 05.00 hod. odsouzený násilně vylomil sklepní okno do obytného domu na adrese A. K. v S. a. d. S. pomocí neznámého předmětu a dostal se tímto způsobem do obytných místností. Tam odcizil hotovost ve výši 130,00 EUR, aby si ji ponechal pro sebe. Majiteli B.-R. S. vznikla kromě toho věcná škoda ve výši 300,00 EUR.

3. v blíže neupřesněné době mezi 15. 9. 2009, 22.00 hod. a 16. 9. 2009, 08.00 hod. odsouzený vnikl do obytného domu na adrese W. S. v S. a. d. S. tak, že na sklepních prostorách demontoval okno proti mouchám. Tam pak odcizil tři spínací hodiny, jedny pánské náramkové hodinky, jeden nůž a energeticky úsporné lampy, aby si tyto předměty následně ponechal pro sebe. Majiteli K.-D. B. vznikla škoda na kradených věcech ve výši cca 100,00 EUR.

4. v blíže neupřesněné době mezi 15. 9. 2009, 22. 15 hod. a 16. 9. 2009, 07.00 hod. odsouzený vnikl do obytného domu poškozeného na adrese H. G. v K. v S. a. d. S. tak, že odstranil okno proti mouchám do vedlejší místnosti kuchyně a okno následně vytlačil. Ze skříňky odcizil odsouzený celkem šest náhrdelníků o celkové hodnotě cca 500,00 EUR, tři náramkové hodinky v hodnotě cca 500,00 EUR a hotovost ve výši 60,00 EUR, aby si tyto předměty ponechal pro sebe.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 12. 5. 2011, poč č. j. 63/2011-MOT-T/7, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený M. H. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku event. v souběhu s trestným činem porušování domovní svobody podle § 178 tr. zákoníku).

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně především vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. června 2011


Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman