11 Tcu 111/2010
Datum rozhodnutí: 13.12.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 111/2010-18

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Slovenské republiky o povolení průvozu předávaného M. O. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 13. prosince 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného M. O., státního občana Slovenské republiky, územím České republiky z Francie do Slovenské republiky pro účely trestního stíhání pro přečin neoprávněného vyrobení a používání platebního prostředku, elektronických peněz nebo jiné platební karty podle § 219 odst. 1 slovenského trestního zákona, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Bratislava IV dne 8. 9. 2010, a žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky ze dne 9. 12. 2010.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :
Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky podalo dne 9. 12. 2010 u Nejvyššího soudu České republiky žádost datovanou dnem 3. 12. 2010 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu M. O., státního občana Slovenské republiky, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Bratislava IV dne 8. 9. 2010 z Francie do Slovenské republiky pro účely trestního stíhání pro přečin neoprávněného vyrobení a používání platebního prostředku, elektronických peněz nebo jiné platební karty podle § 219 odst. 1 slovenského trestního zákona, za který předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody v trvání pěti let. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný M. O. dopustit podle dosud zjištěných skutkových okolností tím, že v době od 14.05 hod. dne 26. 8. 2006 do 8.00 hod. dne 28. 8. 2006 odcizil na přesně nezjištěném místě v B. bankovní kartu Maestro vydanou k účtu č. vedenou na jméno M. O. ve Všeobecné uvěrové bance, a. s., přičemž následně vykonal v 19.30 hod. dne 28. 8. 2006 z bankomatu na ul. S. v B. touto odcizenou kartou výběry hotovosti ve výši 2000 Sk (66,38 ), a v 19.31 hod. ve výši 1000 Sk (33,19 ), čímž způsobil poškozenému M. O. škodu ve výši 99,58 .

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Francie do Slovenské republiky za účelem trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného M. O. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 13. prosince 2010
Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch