11 Tcu 110/2013
Datum rozhodnutí: 10.12.2013
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř., § 411 odst. 7 tr. ř.11 Tcu 110/2013-18

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu předávaného JUDr. Z. A., a rozhodl v neveřejném zasedání dne 10. prosince 2013 podle § 422 tr. ř. a § 411 odst. 7 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného JUDr. Z. A., státního občana České republiky, územím České republiky z Německa do Slovenské republiky pro účely trestního stíhání pro přečin maření konkurzního nebo vyrovnacího řízení podle § 242 odst. 1 písm. a) slovenského trestního zákona,
s výhradou , že předávaný bude vrácen k výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného léčení do České republiky, pokud mu bude uložen takový druh trestu nebo ochranného opatření a předávaný po vynesení rozsudku ve Slovenské republice nevysloví souhlas s výkonem trestu nebo ochranného opatření ve Slovenské republice,

a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Bratislava I dne 5. 4. 2013,

žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky ze dne 4. 12. 2013

a záruky předání k výkonu trestu do České republiky v případě odsouzení vydané Okresním soudem Bratislava I dne 4. 12. 2013, sp. zn. 0 Tp 160/2013 (5T).
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.


O d ů v o d n ě n í :


Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo dne 6. 12. 2013 žádostí datovanou dnem 4. 12. 2013 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu JUDr. Z. A., státního občana České republiky, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Bratislava I dne 5. 4. 2013 z Německa k trestnímu stíhání pro přečin maření konkurzního nebo vyrovnacího řízení podle § 242 odst. 1 písm. a) slovenského trestního zákona, za který předávanému hrozí trest odnětí svobody v trvání až pěti let, a to leteckou cestou s přistáním v Praze a následně pozemní cestou.

Trestné činnosti se předávaný JUDr. Z. A. měl dopustit tím, že poté, co byl na základě usnesení Krajského soudu Bratislava ze dne 30. 6. 1999, sp. zn. 38 K 39/95, ustanoven do funkce správce konkurzní podstaty ve věci navrhovatele Herold Business Data, AG, Rakousko, proti úpadci Ing. I. M., a následně byl usnesením Krajského soudu Bratislava ze dne 5. 12. 2008, sp. zn. 38 K 39/95, které nabylo právní moci dne 13. 1. 2009, předmětné funkce správce konkurzní podstaty zbaven a novou správkyní konkurzní podstaty byla ustanovena JUDr. D. J. D., této na základě jejích opakovaných výzev k předložení příslušné konkurzní agendy, které mu byly doručeny 18. 3. 2009 a 5. 8. 2009 v B., tuto nepředložil a to přes svou vědomost o uvedených skutečnostech, čímž porušil ustanovení § 42 odst. 6 zákona č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalízácii, ve znění pozdějších předpisů, a podstatně ztížil průběh uvedeného konkurzního řízení.

Nejvyšší soud projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Německa do Slovenské republiky za účelem trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu údajů z registru obyvatel, předávaná osoba je státním občanem České republiky a má také na území České republiky trvalý pobyt.

Podle § 422 odst. 5 tr. ř. je-li požadován průvoz státního příslušníka České republiky nebo osoby s trvalým pobytem na území České republiky za účelem trestního stíhání, Nejvyšší soud rozhodne o povolení průvozu s výhradou ve smyslu § 411 odst. 7 tr. ř.

Podle § 411 odst. 7 tr. ř. je-li předáván státní občan České republiky nebo osoba, která má trvalý pobyt v České republice, do vyžadujícího státu k trestnímu stíhání, soud podmíní předání tím, že tato osoba bude vrácena k výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného léčení nebo ochranné výchovy do České republiky, pokud jí bude uložen takový druh trestu nebo ochranného opatření a tato osoba po vynesení rozsudku ve vyžadujícím státě nevysloví souhlas s výkonem trestu nebo ochranného opatření ve vyžadujícím státě. Takto soud postupuje pouze v případě, že vyžadující stát poskytl záruku, že osobu předá do České republiky k výkonu trestu nebo ochranného opatření. Není-li vyžadujícím státem záruka poskytnuta, soud předání vyžádané osoby zamítne.

Jelikož slovenská strana předložila záruku vydanou Okresním soudem Bratislava I dne 4. 12. 2013, sp. zn. 0 Tp 160/2013 (5T), podle které bude předávaný v případě uložení trestu předán k jeho výkonu do České republiky, a nebyly zjištěny jiné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného JUDr. Z. A. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, vyhověl Nejvyšší soud citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. prosince 2013


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch