11 Tcu 110/2012
Datum rozhodnutí: 02.07.2012
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 110/2012 -26

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky projednal dne 2. července 2012 v neveřejném zasedání žádost Policejního prezidia ČR, Národní centrály SIRENE, o povolení průvozu předávaného C. L., přes území České republiky ze Švédského království do Rumunské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 7 (sedmi) let, v souladu s ust. § 422 odst. 1 tr. řádu t a k t o :


I. P o v o l u j e s e p r ů v o z předávaného C. L., přes území České republiky, ze Švédského království do Rumunské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 7 (sedmi) let, který mu byl uložen odsuzujícím rozsudkem č. 257 ze dne 4. 12. 2007 vydaného Odvolacím soudem v Bukurešti ve věci sp. zn. 2749/2007 (1036/2007), ve znění odsuzujícího rozsudku č. 653 ze dne 22. 2. 2008, vydaného Nejvyšším soudem Rumunské republiky.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena v e v a z b ě.


O d ů v o d n ě n í :


Na základě žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky č. 62371/SM/2012 z 29.6.2012, požádalo téhož dne Policejní prezidium ČR žádostí č. j. PPR-133615/MPS-2012-SIR-CZ-379381/2009-PKO (v souladu s čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech při předávání mezi členskými státy) Nejvyšší soud ČR o povolení průvozu rumunského státního občana C. L., přes území České republiky. Průvoz se uskuteční v rámci předání jmenovaného ze Švédského království do Rumunska s mezipřistáním v P. dne 5. 7. 2012.

Rumunská strana svou žádost doložila kopií Evropského zatýkacího rozkazu č. 2 ze dne 3. 11. 2009, vydaného Odvolacím soudem v Bukurešti, který souvisí s příkazem k výkonu trestu č. 355/2007 ze dne 25. 2. 2008 vydaným týmž soudem. Z něho vyplývá, že jmenovaný byl odsouzen za spáchání trestného činu podvodu podle čl. 20 ve spojení s čl. 215 odst. 1, 2, 5 rumunského trestního zákona. Současně byl odsouzenému, podle čl. 61 písm. a) a b) rumunského trestního zákona, uložen trest zákazu výkonu práv na dobu tří let.

Trestného činu podvodu se předávaný dopustil tím, že v roce 2000 za účelem získání jiného dokladu totožnosti nepravdivě uvedl na policii a před notářem, že svůj doklad totožnosti ztratil. Za použití jiných padělaných dokumentů obviněný C. L. podepsal falešnou kupní smlouvu na koupi stavební parcely v B. Následně pak obviněný zmocnil spoluobviněnou osobu jménem G. B. k prodeji této parcely spol. SC IMMOROM BETA SRL. Tato transakce však již neproběhla.

Na základě předložené žádosti rumunské strany i v kopii doloženého Evropského zatýkacího rozkazu č. 2 ze dne 3. 11. 2009, vydaného Odvolacím soudem v Bukurešti, Nejvyšší soud konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu, předpokládané ust. § 422 odst. 1 tr. řádu jsou splněny, a proto průvoz předávané osoby povolil.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. července 2012

Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman