11 Tcu 110/2009
Datum rozhodnutí: 21.12.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 110/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Lotyšské republiky o povolení průvozu A. K. , Ruská federace, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 21. prosince 2009, podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby A. K. , Ruská federace, územím České republiky z Kyperské republiky do Lotyšské republiky pro účely trestního stíhání pro trestný čin neoprávněného obchodování s omamnými a psychotropními látkami podle části první sekce 253 trestního zákona Lotyšské republiky.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Generální prokuratura Lotyšské republiky požádala dne 17. prosince 2009 pod č. j. 1/1-5-183-09, na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu A. K. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Kyperské republiky do Lotyšské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 1. září 2009 V. R. C. , Lotyšská republika, k trestnímu stíhání pro trestný čin neoprávněného obchodování s omamnými a psychotropními látkami podle části první sekce 253 trestního zákona Lotyšské republiky, za který předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody v trvání deseti let. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v P. dne 23. prosince 2009.

Předávaný se měl trestné činnosti dopustit v podstatě tím, že dne 2. ledna 2008 zakoupil dva balíčky drogy jeden vážící 6,0487g s obsahem 15% (0,9073g) metamfetaminu, druhý vážící 0,5438g s obsahem 12% (0,0653g) metamfetaminu, s cílem prodat je v R. , J. , Lotyšská republika, přičemž první z balíčků drogy následně prodal v zaparkovaném autě policejnímu agentovi, se zbylým balíčkem drogy byl zadržen při cestě do R. , Lotyšská republika.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Lotyšské republiky z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Kyperské republiky do Lotyšské republiky pro účely trestního stíhání v Lotyšské republice. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaný není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného územím České republiky pro účely jeho trestního stíhání v Lotyšské republice, tak Nejvyšší soud České republiky předmětné žádosti vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávaného v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. prosince 2009

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík