11 Tcu 11/2011
Datum rozhodnutí: 25.01.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 11/2011-31

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rakouské republiky o povolení průvozu K. I. R. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 25. ledna 2011 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby K. I. R. územím České republiky z Polské republiky do Rakouské republiky pro účely trestního stíhání pro trestný čin podvodu dílem dokonaného, dílem ve stádiu pokusu, trestný čin padělání listiny a trestný čin nesprávného vyhotovení listiny podle § 146, § 147 odst. 1 č. 1 a odst. 3, § 148 druhý případ, § 15 odst. 1, § 223 odst. 2, § 228 odst. 1 a § 229 odst. 1 trestního zákona Rakouské republiky.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :
Zemský soud v Leoben, Rakouská republika, požádal dne 21. ledna 2011 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu syrského státního občana K. I. R. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Polské republiky do Rakouské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 21. května 2010 Zemským soudem v Leoben, Rakouská republika, k trestnímu stíhání pro trestný čin podvodu dílem dokonaného, dílem ve stádiu pokusu, trestný čin padělání listiny a trestný čin nesprávného vyhotovení listiny podle § 146, § 147 odst. 1 č. 1 a odst. 3, § 148 druhý případ, § 15 odst. 1, § 223 odst. 2, § 228 odst. 1 a § 229 odst. 1 trestního zákona Rakouské republiky, za které předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody v trvání deseti let, a to dne 27. ledna 2011 pozemní cestou.

Předávaný se měl trestné činnosti dopustit v podstatě tím, že s cílem se obohatit, předstíraje, že je schopen dostát svým závazkům a tyto uhradit nebo, že vozidlo zapůjčené ke zkušební jízdě vrátí:

- uzavřel v období od 17. dubna 2008 do 30. ledna 2009 ve městech B./M., K., L., St. M. a V., Rakouská republika, smlouvy na poskytování mobilních telefonních služeb s poskytovatelem společností T-Mobile Austria GmbH a se společností Mobilkom Austria AG,

- uzavřel dne 6. dubna 2009 v B./M., Rakouská republika, leasingovou smlouvu se společností Porsche Bank Versicherungs AG, a to na osobní motorové vozidlo značky VW Golf, černé barvy, které mu bylo poté předáno,

- dne 6. května 2009, společně s jinak odsouzeným S. M., předložil společnosti Cimedia Printmediensvertriebs GmbH a následně uzavřel se společností Porsche Bank Versicherungs AG leasingovou smlouvu, a to na osobní motorové vozidlo značky VW Golf, stříbrné barvy, které mu poté bylo předáno,

- dne 8. ledna 2010 v L., Rakouská republika, uzavřel se společností Neosino Nanotechnologie GmbH smlouvu o nájmu a předání osobního motorového vozidla značky Mini One, bílé barvy,

- dne 30. dubna 2010 v B./L., Rakouská republika, převzal od automobilového salónu K. osobní motorové vozidlo značky Audi A5, stříbrné barvy,

a dále dne 24. září 2008 předložil Krajskému úřadu v B./M., Rakouská republika, formulář - žádost o vydání řidičského průkazu, na který se podepsal falešným jménem, v důsledku čehož mu následně byl vydán řidičský průkaz na toto falešné jméno, který si ponechal za účelem jeho užívání v právním styku.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Polské republiky do Rakouské republiky za účelem trestního stíhání v Rakouské republice. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného K. I. R. územím České republiky pro účely jeho trestního stíhání v Rakouské republice, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Rakouské republiky vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 25. ledna 2011

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík