11 Tcu 11/2010
Datum rozhodnutí: 11.02.2010
Dotčené předpisy:
11 Tcu 11/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska o povolení průvozu R. A. H. a L. G. F. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 11. února 2010, podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se p r ů v o z předávané osoby R. A. H. územím České republiky z Republiky Slovinsko do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání čtyř roků, který mu byl uložen rozsudkem Soudu v Aleşd, Rumunsko, ze dne 15. května 2007, č. 140, ve věci vedené pod sp. zn. 1271/177/2006.

II. Povoluje se p r ů v o z předávané osoby L. G. F. územím České republiky z Republiky Slovinsko do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a deseti měsíců, který mu byl uložen rozsudkem Soudu v Tulcea, Rumunsko, ze dne 27. března 2007, č. 393, ve spojení s rozhodnutím Tribunálu v Tulcea, Rumunsko, ze dne 25. září 2007, č. 110, a rozhodnutím Odvolacího soudu v Constanta, Rumunsko, ze dne 29. dubna 2008, č. 218/P/2008.

III. Po dobu průvozu budou předávané osoby drženy ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 10. února 2010 pod č. j. 13544/2010, na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu rumunských státních občanů R. A. H. a L. G. F. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaných z Republiky Slovinsko do Rumunska na základě evropských zatýkacích rozkazů vydaných na R. A. H. dne 8. dubna 2008 Soudem v Aleşd, Rumunsko, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání čtyř roků, a to pro trestný čin loupeže podle čl. 208 odst. 1, čl. 209 odst. 1 písm. a) a i) trestního zákona Rumunska, a na L. G. F. dne 30. května 2008 Soudem v Tulcea, Rumunsko, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a deseti měsíců, a to pro trestný čin zpronevěry, trestný čin padělání úředních listin a trestný čin řízení motorového vozidla bez oprávnění podle čl. 215 odst. 1, čl. 41 odst. 2 trestního zákona Rumunska, čl. 25/43 zákona č. 82/1991 ve spojení s čl. 13 a čl. 41 odst. 2 trestního zákona Rumunska, čl. 78 odst. 2 mimořádného vládního nařízení č. 195/2002 (podle nového číslování čl. 86 odst. 2 vládního nařízení č. 195/2002) a čl. 83 trestního zákona Rumunska. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v P. dne 15. února 2010.

Předávaný R. A. H. se měl trestné činnosti dopustit v podstatě tím, že dne 18. května 2006, společně s osobou jménem B. F., vnikl násilím do obydlí poškozeného I. S. v L. V., a následně z něj odcizil kovové předměty v hodnotě 11 700,- RON.

Předávaný L. G. F. se měl trestné činnosti dopustit v podstatě tím, že:

- v období od listopadu 2003 do května roku 2004, si jako zaměstnanec firmy S. C. L. S. R. L. G. T. L. F. v pozici vedoucího skladníka ponechával finanční částky získané z prodeje různého zboží, čímž způsobil škodu celkem ve výši 9 434,- RON,

- dne 3. dubna 2004 řídil motorové vozidlo po veřejné komunikaci, přestože měl v té době pozastavenou platnost řidičského oprávnění.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde u obou jmenovaných o předání z Republiky Slovinsko do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávané osoby nejsou státními občany České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaných územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku, tak Nejvyšší soud České republiky předmětné žádosti vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávaných osob v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. února 2010

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík