11 Tcu 11/2007
Datum rozhodnutí: 19.02.2007
Dotčené předpisy:
11 Tcu 11/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 19. února 2007 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. Z ., rozsudkem č. 947 Soudu velké instance Boulogne sur Mer, Francouzská republika, ze dne 11. 8. 2005, a to pro trestný čin neoprávněného dovozu omamných látek, trestný čin neoprávněné přepravy omamných látek, trestný čin neoprávněného držení omamných látek, pokus trestného činu neoprávněného vývozu omamných látek, trestný čin pašování zakázaného zboží, trestný čin nedeklarovaného dovozu zakázaného zboží a pokus trestného činu nedeklarovaného vývozu zakázaného zboží podle čl. 121 5, čl. 222 36, čl. 222 37, čl. 222 40, čl. 222 41, čl. 222 43, čl. 222 44, čl. 222 45, čl. 222 47 až čl. 222 50 trestního zákoníku Francouzské republiky, ustanovení L.5132 7, R.5149, R.5179 až R.5181 zákona o veřejném zdraví Francouzské republiky, Jednotné úmluvy o omamných látkách ze dne 31. 3. 1961, čl. 38, čl. 369, čl. 414, čl. 417 a násl., čl. 423 a násl., čl. 432 bis, čl. 435 celního zákona Francouzské republiky, čl. 14 zákona č. 2003 239 ze dne 18. 3. 2003, čl. 1 ministerského výnosu ze dne 29. 7. 2003, k trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let a k trestu zákazu pobytu v délce trvání tří let v departmanech Calvados, Cotes d Armor, Finistere, L Ille et Vilaine, La Manche, Nord, Pas de Calais, Seine Meritime a Somme.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem č. 947 Soudu velké instance Boulogne sur Mer, Francouzská republika, ze dne 11. 8. 2005 byl J. Z. uznán vinným trestným činem neoprávněného dovozu omamných látek, trestným činem neoprávněné přepravy omamných látek, trestným činem neoprávněného držení omamných látek, pokusem trestného činu neoprávněného vývozu omamných látek, trestným činem pašování zakázaného zboží, trestným činem nedeklarovaného dovozu zakázaného zboží a pokusem trestného činu nedeklarovaného vývozu zakázaného zboží podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Francouzské republiky a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let a k trestu zákazu pobytu v délce trvání tří let v departmanech Calvados, Cotes d Armor, Finistere, L Ille et Vilaine, La Manche, Nord, Pas de Calais, Seine Meritime a Somme.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil tím, že dne 7. 3. 2005 dovezl, přepravil, měl v držení a pokusil se nezákonně vyvézt ze země omamné látky, a to 1,321 kg kokainu.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 1. 2. 2007, pod sp. zn. 206/2006 MO M/9, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení francouzským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu České republiky dne 6. 2. 2007.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud České republiky rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený J. Z. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák.) Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený J. Z. se dopustil závažné úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu státu na ochraně společnosti před hrozbami vyplývajícími z nekontrolovaného nakládání s omamnými

a psychotropními látkami a jedy tím, že tyto látky dovezl, pro jiného přechovával a pokusil se je dále vyvézt. Jednal přitom v takovém rozsahu (dovezl, přechovával a pokusil se vyvézt velké množství omamné látky), že již lze tuto jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona.

Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již citelný nepodmíněný trest odnětí svobody spojený navíc s trestem zákazu pobytu. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. února 2007Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch