11 Tcu 109/2011
Datum rozhodnutí: 12.05.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 109/2011-31

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska o povolení průvozu I.-D. D. , státního občana Rumunska, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 12. května 2011 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby I.-D. D. , státního občana Rumunska, územím České republiky z Republiky Slovinsko do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Soudu v Petroşani, Rumunsko, ze dne 24. února 2009, č. 120, sp. zn. 6940/278/2008, ve spojení s rozsudkem Soudu v Hunedoara, Rumunsko, ze dne 27. dubna 2009, č. 144/A.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :


Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 6. května 2011 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu rumunského státního občana I.-D. D. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Republiky Slovinsko do Rumunska na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 28. července 2009 Soudem v Petroşani, Rumunsko, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří roků, uloženého mu rozsudkem Soudu v Petroşani, Rumunsko, ze dne 24. února 2009, č. 120, sp. zn. 6940/278/2008, ve spojení s rozsudkem Soudu v Hunedoara, Rumunsko, ze dne 27. dubna 2009, č. 144/A, pro trestný čin podvodu podle § 215 trestního zákona Rumunska. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v Praze dne 19. května 2011.

Uvedené trestné činnosti se měl odsouzený dopustit tím, že se dne 16. září 2008 v P., Rumunsko, představil poškozené osobě jménem M. V. jako výkonný ředitel společnosti C.-C. a sdělil jí, že vyhrála peněžní cenu ve výši 20 000 EUR, k jejímuž převzetí musí uhradit částku ve výši 2 250 EUR a zakoupit si telefonní kartu v ceně 200 EUR, které pak následně pro vlastní potřebu inkasoval a peněžní výhru, která ve skutečnosti nikdy neexistovala, poškozené osobě nevyplatil.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Republiky Slovinsko do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku, tak Nejvyšší soud České republiky předmětné žádosti vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. května 2011


Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík