11 Tcu 109/2009
Datum rozhodnutí: 21.12.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 109/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska o povolení průvozu A. B. a N. M. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 21. prosince 2009, podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se p r ů v o z předávané osoby A. B. územím České republiky ze Španělského království do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání pěti roků, resp. jeho nevykonané části v délce trvání čtyř roků, pěti měsíců a čtyř dnů, který mu byl uložen Soudem prvního stupně v Craiova, Rumunsko, ze dne 6. prosince 2007, č. 3763, ve spojení s rozsudkem Odvolacího soudu v Craiova, Rumunsko, ze dne 3. října 2008, č. 92.

II. Povoluje se p r ů v o z předávané osoby N. M. územím České republiky ze Španělského království do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání šesti roků, resp. jeho nevykonané části v délce trvání pěti roků, osmi měsíců a pěti dnů, který mu byl uložen rozsudkem Soudu v Bukurešti pro sektor 2, Rumunsko, ze dne 12. prosince 2008, č. 811, ve spojení s rozsudkem Soudu v Bukurešti, Rumunsko, ze dne 23. března 2009, č. 200, a rozsudkem Odvolacího soudu v Bukurešti, Rumunsko, ze dne 9. června 2009, č. 844.

III. Po dobu průvozu budou předávané osoby drženy ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 16. prosince 2009 pod č. j. 138816/2009, na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu rumunských státních občanů A. B. a N. M. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaných ze Španělského království do Rumunska na základě evropských zatýkacích rozkazů vydaných na A. B. dne 2. března 2009 Soudem prvního stupně v Craiova, Rumunsko, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání pěti roků, resp. k jeho nevykonané části v délce trvání čtyř roků, pěti měsíců a čtyř dnů, a to pro trestný čin kuplířství podle čl. čl. 65 odst. 2 a čl. 329 odst. 1, 2, 3 trestního zákona Rumunska, a na N. M. dne 27. srpna 2009 Soudem v Bukurešti pro sektor 2, Rumunsko, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání šesti roků, resp. k jeho nevykonané části v délce trvání pěti roků, osmi měsíců a pěti dnů, a to pro trestný čin loupeže podle čl. 211 odst. 1, odst. 2 písm. c) trestního zákona Rumunska, trestný čin krádeže podle čl. 208 odst. 1 a čl. 209 odst. 1 písm. a) a e) trestního zákona Rumunska, a trestný čin vydávání se za veřejného činitele podle čl. 240 trestního zákona Rumunska. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v P. dne 23. prosince 2009.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde u obou jmenovaných o předání ze Španělského království do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávané osoby nejsou státními občany České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaných územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku, tak Nejvyšší soud České republiky předmětné žádosti vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávaných osob v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. prosince 2009

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík