11 Tcu 109/2007
Datum rozhodnutí: 12.10.2007
Dotčené předpisy:
11 Tcu 109/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání dne 12. října 2007 návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. s e do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky L. Ch., rozsudkem Obvodového soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 17. října 2005, sp. zn. 202 Ls 421 Js 026466/05, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 20. června 2006, sp. zn. 9 Ns 421 Js 26466/05 a to pro trestný čin nedovoleného dovozu omamných látek podle § 1 odst. 1, § 3 odst. 1 č. 1, § 30 odst. 1 č. 4 zákona o omamných látkách Spolkové republiky Německo, k trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) roků a 6 (šesti) měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, jenž nabyl ve spojení s rozsudkem Zemského soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, právní moci dne 20. června 2006, byl L. Ch. uznán vinným trestným činem nedovoleného dovozu omamných látek a byl mu za to uložen trest odnětí svobody v trvání tří roků a šesti měsíců.

Podle zjištění cizozemského soudu se odsouzený dopustil trestné činnosti v podstatě tak, že na objednávku blíže nezjištěné osoby uschoval za vložkou přihrádky na rukavice v palubní desce osobního vozidla tovární značky Škoda Favorit, balíček s obsahem 687,4 g drogy crystalu s obsahem 498,89 g metamfetaminové báze, určený k dalšímu prodeji na území S. r. N., a poté dne 18. května 2005 v 8.40 hod. tímto vozidlem, řízeným J. K., přicestoval na území S. r. N., kde byl na hraničním přechodu zadržen.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německých soudů do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je státním občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený L. Ch. se pro svůj osobní prospěch podílel na obchodování s větším množstvím drogy, kterou převzal s cílem dopravit ji na území S. r. N., kde byla určena k dalšímu prodeji. Dopustil se trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána i mezinárodními úmluvami. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. října 2007Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík